Федеральнэ проектыр Адыгеим щырагъэжьэщт

Ны-тыхэм апае федеральнэ гъэсэныгъэ программэу «Детство без опасности» зыфиIорэм ипхырыщын Адыгеим зэрэщырагъажьэрэм фэгъэхьыгъэ пресс-зэIукIэ мэлылъфэгъум и 30-м зэхащэщт. Программэр зыфэIорышIэрэр кIэлэцIыкIухэр автомобилькIэ зэрэзэращэхэрэм епхыгъэ шапхъэхэм афегъэджэгъэнхэр ары. Мыекъопэ къэлэ клиническэ сымэджэщым и Перинатальнэ гупчэ Iофтхьабзэхэр щыкIощтых.КIэлэцIыкIу гъогу-транспорт фыкъоныгъэхэр къэмыгъэхъугъэнхэм фэIорышIэрэ проектыр илъэсищ хъугъэу Урысыем щагъэцакIэ. Шъолъыр 30-мэ яперинатальнэ гупчэхэм ыкIи сабыйхэр къызыщыхъу­хэрэ унэхэм проектэу «Детство безопасности» зыфиIорэр ащыпхыращы.

2020-рэ илъэсым мы проектым игъэцэкIэн шъо­лъыр 35-мэ ащырагъэжьагъ. 2019 – 2021-рэ илъэсхэм Урысые Федерацием исубъект 85-мэ якъэли 100 проектыр ащыкIощт.

Iэшъынэ Сусан.