Тынхэр афагъэшъошагъэх, агъэшIуагъэх

Медицинэ IэпыIэгъу псынкIэ языгъэгъотыхэрэм я Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. Iофтхьабзэм къырагъэ­блэгъагъэх мы къулыкъум иветеранхэр, Сихъу Ахьмэд зипэщэ медицинэ IэпыIэгъу псынкIэм и Адыгэ республикэ станцие иIофы­шIэхэр.Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ зисэнэхьат мэфэкI хэзгъэунэфыкIхэрэм къафэгушIуагъ АР-м и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр. Пандемием илъэхъан медикхэм Iофышхо зэрашIагъэр ащ къыхигъэщыгъ. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ Джэпса­лъэм мырэущтэу къыщиIуагъ: «ЦIыфхэм ящыIэныгъэ къэгъэнэ­жьыгъэным фэбэнэрэ медици­нэм иIофышIэхэм шъхьэкIафэ зэрафэтшIырэм ишыхьатэу мы мэфэкIыр дгъэнэфагъэ».

БлэкIыгъэ илъэс закъом Адыгеим щыпсэухэрэм мы къу­лыкъум гъогогъу мин шъитIум ехъурэ зыфагъэзагъ.

Республикэм и Премьер-министрэ къызэриIуагъэмкIэ, медицинэ организациехэм яма­териальнэ-техническэ зытет на­хьышIу шIыгъэным Адыгеим и ЛIышъхьэ ынаIэ тет. Нэбгырэ 800-м ехъу зыщылэжьэрэ медицинэ IэпыIэгъу псынкIэм икъулыкъу ипшъэрылъхэр зэри­фэшъуашэу ыгъэцэкIэнхэ амал иIэнымкIэ шъолъырым щызэ­шIуахыгъэр бэ.

Медицинэ IэпыIэгъу псынкIэм иавтопарк агъэкIэжьыгъ. 2020-рэ илъэс закъом хэушъхьафыкIыгъэ автомобиль 29-рэ рес­публикэм къыIэкIэхьагъ. Транспортыр зэрагъэфедэрэм ипIалъэ непэ илъэси 5-м шIокIырэп.

— ШъуиIофшIэн мэхьанэшхо зэриIэм щэч хэлъэп. Пандемием илъэхъан ар анахьэу къызыщынэфагъэр. Непэ шъо бэ шъутегъэуагъэр. Шъузышъхьамысыжьэу, цIыфыныгъэ ыкIи гукIэгъу шъухэлъэу шъуипшъэ­рылъхэр шъогъэцакIэх, ащкIэ инэу тышъуфэраз, — къыIуагъ Геннадий Митрофановым медикхэм закъыфигъазэзэ.

Анахь чанэу Iоф зышIэгъэ къулыкъушIэхэр республикэ ыкIи ведомственнэ тынхэмкIэ къыхагъэщыгъэх. Адыгеим и ЛIы­шъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр афа­гъэшъошагъэх медицинэ IэпыIэгъу псынкIэм иIофышIэхэу Владимир Маркиным, Нэхэе Рэджэб, Никифор Петровым, Тлюпэ Нафисэт.

Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм ищытхъу тхылъхэр къалэжьыгъэх Галина Жирлицинам, Гъыщ Жаннетэ, Виталий Захаровым, Ирина Фиктулинам.

УФ-м псауныгъэр къэухъу­мэгъэнымкIэ и Министерствэ ищытхъу тхылъ фагъэшъошагъ Людмила Аблец. АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Ми­нистерствэ ищытхъу тхылъхэр аратыжьыгъэх Елена Борисовам, Светлана Бикиняевам, Дзыбэ Аминэт, Валентина Заворотинскаям, Николай Карасевым, Татьяна Сагайдаковам, Наталия Синдецкаям, Галина Кувалдинам, Нэхэе Аслъан, Ирина Папинам.

Профсоюз организацием ыцIэ­кIэ къыхагъэщыгъэх ыкIи медалэу «За безупречный труд в здравоохранении» зыфиIорэр афагъэшъошагъ Зварт Депелян, КIуращынэ Саидэ, Анна Чертковам, щытхъу тхылъыр аратыгъ Евгений Левченкэм ыкIи Шъаукъо Алый.

Джащ фэдэу медицинэ IэпыIэгъу псынкIэм иIофышIэхэм къафэгушIуагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м псауныгъэр къэухъумэ­гъэ­нымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, медицинэм иIофышIэхэм республикэмкIэ япрофсоюз организацие ипащэу Любовь Усачевар. Зэхахьэр мэфэкI кон­цертымкIэ зэфашIыжьыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу