МэфэкIым зыфагъэхьазыры

1941 — 1945-рэ илъэсхэм щыIэгъэ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 76-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэу Адыгеим ипсэупIэ зэфэшъхьафхэм ащызэхащэщтхэр