МэфэкIхэм пенсиехэр къызэратыщтхэр

ЖъоныгъокIэ мазэм имэфэкI мафэхэм пенсие­хэр цIыфхэм зэраIэкIэхьащтхэм играфик УФ-м Пен­сие­­­­хэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм зэхигъэуцуагъ.

Ащ къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, жъоныгъуакIэм и 3-м, 4-м ыкIи и 5-м цIыфхэм пенсиехэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэмкIэ Гупчэм къызэритын фэягъэхэм и 3-м шIомы­кIэу ахъщэ тынхэр къаIэкIэхьащтых. Мазэм и 6-м, и 7-м ыкIи и 8-м къызфахьын фаехэм и 6-м, и 9-м, и 10-м, и 11-м къызэраты хабзэхэм и 10-м къаIэкIэхьащт. ЖъоныгъуакIэм и 12-м, и 13-м къызIэкIахьэ хабзэхэм и 12-м къаратыщт.

ЖъоныгъуакIэм и 14-м къыщегъэжьагъэу ыпэрэ графикым тетэу къатыщтых.

Почтэм мазэм и 3-м, и 4-м къызэритын фаехэм и 4-м къаIахыжьын алъэ­кIыщт, жъоныгъуакIэм и 5-м, и 6-м къызIэкIигъэхьан фаехэм а мэфэ дэдэхэм къаратыщт. Мазэм и 7-м, и 8-м къызэратыхэрэм и 7-м, и 9-м, и 10-м къызфахьын фаехэм и 8-м къаIэкIэхьащт, и 11-м къызэратыхэрэм а мэфэ дэдэм къаратыщт.

ЖъоныгъуакIэм и 12-м къыщегъэжьагъэу нахьыпэкIэ агъэнэфэгъэ графикым тетэу мы организацием цIыфхэм пенсиехэр аIэкIигъэхьащтых.

Банкым икартэ зыгъэфедэу, жъоныгъокIэ мазэм иапэрэ мэфипшI тефэу ащкIэ зипенсие къызфэкIон фаехэм, мэлылъфэгъум и 29-м нэс счетым къафихьащт.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.