Имэхьанэ хэхъо

Хэгъэгум и Къыблэ шъолъыр атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым щыкIуагъ.

Зэнэкъокъум икъызэIухын фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэлэжьагъэхэ, АР-м физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ Андрей Бородиныр, зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Сихъу Рэмэзан, Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащызыхьыгъэ Чыржьын Му­хьар­бый, АР-м атлетикэ онтэгъум­кIэ и Федерацие ипащэу Былымыхьэ Рэщыд, нэмыкIхэри спорт­сменхэм къафэгушIуагъэх, гъэхъагъэхэр ашIынэу къяджа­гъэх. Ансамблэ цIэрыIоу «Мые­къуапэ инэфылъэхэм» адыгэ къашъохэр къышIыгъэх.

Зэнэкъокъур

Бзылъфыгъэхэри, хъулъфы­гъэхэри якупхэм ащызэнэкъо­къугъэх. Адыгэ Республикэм щыщэу Елизавета Толмачевам, кг 87-м къехъу, ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, тренерыр Владимир Дранев.

Хъулъфыгъэхэм язэIукIэгъухэм Дзэсэжъ Аслъан, кг 67-рэ, апэрэ чIыпIэр къащы­дихыгъ, къыIэты­гъэр кг 120+150. ЯтIонэрэ чIыпIэр Давид Саядян къы­хьыгъ, кг 117+138-рэ къыIэти, Урысыем спортымкIэ имастер хъунымкIэ шапхъэхэр ригъэкъугъэх. Спортсменхэм япащэх тренерхэу Сихъу Аслъан, Сихъу Рэмэзан.

Адыгеим щыщэу Вячеслав Панкратовыри кг 67-рэ къэзыщэчыхэрэм якуп хэтыгъ, ящэнэрэ хъугъэ, тренерхэу Роман Казаковыр, Александр Горловыр ипащэх.

Ростов хэкум ибзылъфыгъэ хэшыпыкIыгъэ командэ апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ, Краснодар краир ятIонэрэ хъугъэ, Адыгеим ящэнэрэ чIыпIэр къыхьыгъ.

Хъулъфыгъэхэм язэнэкъокъу Краснодар краим икомандэ апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ, Ростов хэкур ятIонэрэ хъугъэ, Адыгеим ящэнэрэ чIыпIэр къыхьыгъ.

М. Чыржьыным фэгъэхьыгъ

Я ХХ-рэ Олимпиадэ джэгунхэм атлетикэ онтэгъумкIэ дышъэр къащызыхьыгъэ Чыржьын Мухьарбый фэгъэхьыгъэ зэIухыгъэ зэнэ­къокъум илъэс 13 – 15 зыныбжь­хэр хэлэжьагъэх.

Мария Бирюковам, кг 71-рэ, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Бгъуа­шэ Асхьад, кг 49-рэ, Антон Шумаковым, кг 61-рэ, Николай Жданенкэм, кг 89-рэ, апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Я 2 — 3-рэ чIыпIэхэр къахьыгъэх Антон Пугачевым, Александр Кармановым, Цэй Батыр, ШхончыбэшIэ Сэлым, Святослав Полиным, Дэкъумэ Рэмэзан.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм афэгушIуагъэх, щытхъу тхылъхэр, медальхэр аратыжьыгъэх.

ЗэхэщакIохэм лъэшэу зэрафэразэр Чыржьын Мухьарбый къы­Iуагъ, кIэлэеджакIохэр дэгъоу еджэнхэу, яIэпэIэсэныгъэ спортым щыхагъэхъонэу афиIуагъ.

РСФСР-м, СССР-м, Урысыем язаслуженнэ тренерэу Виктор Дорохиныр Ростов хэкум къи­кIыгъ. Мыекъуапэ зэнэкъокъоу щыкIуагъэм мэхьэнэ ин ритыгъ. Къоджэ спортыр къэIэтыгъэнымкIэ, физкультурэм пылъхэм яп­чъагъэ хагъэхъонымкIэ, ныбжьыкIэхэм псауныгъэр агъэпытэнымкIэ ащ фэдэ зэIукIэгъухэр нахьыбэрэ зэхащэхэ зэрэшIоигъор спортым иветеран къытиIуагъ. Ащ зэдэгущыIэгъоу дытиIагъэр «Адыгэ макъэм» къыщыхэтыу­тыщт.