Зэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх

Республикэм щыпсэухэрэм яIофыгъохэм язэшIохын шъолъыр гъэIоры­шIэнымкIэ Гупчэмрэ хэбзэ къулыкъухэмрэ мафэ къэс дэ­лажьэх.

Адыгеим икъалэхэмрэ ирайонхэмрэ Гупчэм икъутамэхэр къащызэIуехых. Ахэр джырэ уахътэм къыздэуцогъахэхэр Мыекъуап, Шэуджэн, Кощхьэблэ, Джэджэ ыкIи Красно­гвардейскэ районхэр арых. Къутамэхэм яIофышIэхэр чIыпIэ администрациехэм адэла­жьэхэзэ муниципальнэ псэу­пIэхэм ыкIи мыхэм якъулыкъу­хэм алъэ­ныкъокIэ къагъэхьырэ лъэIухэм ахэплъэщтых, зэха­фыщтых. Республикэм ирайониплIымэ джыри мыщ фэдэ къутамэхэр ащызэхащэнхэу къа­пыщылъ.

Мэлылъфэгъу мазэм чIыпIэ къэралыгъо къулыкъухэм Iоф ащызышIэхэрэр Гупчэм илIыкIохэм рагъэджагъэх. Зэпахырэ узым епхыгъэу зэхахьэхэр заублэжьыгъэхэм щегъэжьагъэу мыр апэрэ Iофтхьабзэу хъугъэ. Гупчэм иIофышIэу Андрей Дунаевскэм шъолъыр ыкIи муниципальнэ хэбзэ IофышIэхэм къафиIотагъ республикэм щыпсэухэрэм ятхьаусыхэ тхылъхэм Iоф зэрадашIэн фаер ахэр къызпкъырыкIыгъэхэр псынкIэу дэгъэзыжьыгъэнхэм фэшI.

Мэлылъфэгъу мазэм анахьэу зыкъызэрафагъэзагъэхэм ащыщых гъогухэм язытет, социальнэ фэIо-фашIэхэр, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым, ковидым пэуцужьырэ вакцинэр зыхя­гъэлъхьэгъэным япхыгъэ Iофыгъохэр. Мы мазэр къызихьа­гъэм къыщыублагъэу респуб­ликэм щыпсэухэрэм гъогогъу 1006-рэ закъыфагъэзагъ, мыхэм ащыщэу 516-р шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ Гупчэмрэ хэбзэ къулыкъухэмрэ зэшIуахыгъахэх, 490-мэ адэлажьэх.

Зэхафыгъэм фэгъэхьыгъэ зэ­фэхьысыжьыр Гупчэм инэ­кIубгъоу социальнэ хъытыухэм щыряIэм къехьэ, Instagram ыкIи ВКонтакте зыфиIохэрэм зы­къызэрафагъэзэгъэ Iофыгъо­хэм­рэ ахэм зэшIохыкIэу афэ­хъу­гъэхэмрэ къащыхаутых. Джащ фэдэу порталэу «Госуслуги» зыфиIорэмкIэ къатхыхэ­рэми адэлажьэх. Мазэм къыкIоцI Гупчэм иIофышIэхэмрэ респуб­ликэм псауныгъэр къэу­хъумэгъэнымкIэ и Министерствэрэ IэпыIэгъу щыкIэхэрэм адэжь врачхэр рагъэблэгъагъэх.

ЗэдэгущыIэгъу шIыкIэкIэ гъэ­псыгъэ фэгъэзэнхэми шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ Гупчэм иIофышIэхэр адэлажьэх. Мэлылъфэгъум джащ фэдэу Адыгеим щыпсэухэрэр щагъэгъоза-гъэх сабыибэ зэрыс унагъохэм якIэ­лэцIыкIухэр общест­веннэ транспортым ыпкIэ хэмылъэу зэ­рищэнхэм пае тхылъхэр къыщызIэкIагъэхьан зыща­лъэкIыщт чIыпIэхэр зыдэщыIэ­хэм. Вак­цинациер зыщашIы­шъущтхэми Iоф зэрашIэрэ шIы­кIэр къы­хаутыгъ, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ зыфагъэзэн зэралъэкIыщт уп­чIэхэри Гупчэм инэкIубгъохэм къащыхиутыгъэх. Зэтегъэпсыхьаным иIофыгъо анахьыбэу икIыгъэ тхьамафэм къызкIэупчIэхэрэм зэращыщыгъэм фэшI Мыекъуапэ ибассейн зэрагъэкIэжьыщтым фэгъэ­хьыгъэ къэбарыр Гупчэм нахь игъэкIотыгъэу къытыгъ.