«Зы шъхьаныгъупчъэ» шIыкIэм тетэу

БлэкIыгъэ илъэсым зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэр къызежьэм ащ къиныгъоу къыздихьыхэрэр цIыфхэм зэпычыгъошIу афэхъунхэм фэшI ахъщэ тынхэр кIэлэцIыкIу зэрыс унагъохэм къафатIупщыгъэх. Ащ фэдэу зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъур зыфэкIуагъэхэм кIэлэцIыкIоу арысыр миллион 28-рэ фэдиз мэхъу. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным Джэпсалъэу мэлылъфэгъум и 21-м къышIыгъэм ащ игугъу къыщишIыгъ.

Ащ фэдэ ахъщэ тынхэр гъэ­псыгъэнхэм пае, нахьыпэкIэ ны-тыхэм тхылъхэр къаугъоинхэшъ, зищыкIэгъэ учреждением ратын фаеу щытыгъ. Анахь псынкIэ хъущтыгъэр МФЦ-м зыфагъэзэныр ары, ау ащи Iоф гъэнэфагъэхэр къыпыкIыщты­гъэх. Арэу щытми, коронавирусыкIэм зызэриушъомбгъурэм ыпкъ къикIыкIэ гъунэпкъэ гъэ­нэфагъэхэр зиIэ режимым къэ­ралыгъор зытехьэм, пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу зэтыгъо ахъщэ тыныр агъэпсынэу амал къаратыгъ. Тхылъхэр амыгъэхьа­зырхэу, уахъти кIуачIи атырамыгъэкIуадэу къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал къызфагъэфедэзэ лъэIу тхылъхэр атыгъэх, зыдэщысхэм зэрэщысхэу афагъэпсыхи, ахъщэр къафатIуп­щыгъ.

Президентым УФ-м и Правительствэ, шъолъырхэм япащэхэм закъыфигъазэзэ, ар джы хабзэ ашIынэу къари­Iуагъ. 2022-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу цIыфхэм къамычъы­хьэу, тхылъхэр къамыугъоихэу, «зы шъхьаныгъупчъэ» шIыкIэкIэ федеральнэ пособиехэр, пенсиехэр, социальнэ ахъ- щэ тынхэр, нэмыкI фэIо-фашIэ­хэр зэкIэ агъэпсынхэ алъэкIыщт.

— Илъэсищ благъэм къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэм янахьыбэр пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу, ежьхэмкIэ нахь зыщыIэрыфэгъу уахътэм цIыфхэм агъэпсынхэшъ къызIэкIагъэхьанхэ амал яIэн фае, — къыIуагъ Владимир Путиным.