Загъэпсыгъэр илъэс 30 хъугъэ

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэр загъэпсыгъэр непэ илъэс 30 мэхъу.

Юбилеим ипэгъокI Iофтхьа­бзэу тыгъуасэ Къутамэр зычIэт Унэм щыкIуагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ ащ ипащэу Мэщ­лIэкъо Хьамидэ. Зэхахьэм хэлэжьагъ АР-м IофшIэнымкIэ ­ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч.

Пстэумэ апэу ар АР-м и ЛIышъхьэ ыцIэкIэ къафэгушIуагъ. Профессионализмэгъэ ин хэлъэу, зэрифэшъуашэм тетэу япшъэрылъхэр зэрагъэцакIэ­хэрэм, цIыфхэм афагъэнэфэгъэ ахъщэ тынхэр игъом ыкIи икъоу аIэкIэгъэхьэгъэнхэр сыдигъокIи апшъэ зэрашIырэм къыкIигъэтхъызэ, шIуагъэ къытэу яIофшIэн лъагъэкIотэнэу къафэлъэIуагъ.

Ащ ыуж Къутамэм ыкIи къулыкъум иподразделениехэм яIофышIэу АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ ищытхъу тхылъхэмкIэ къыхагъэщыгъэхэм ахэр аритыжьыгъэх.

Къутамэм ипащэу МэщлIэкъо Хьамидэ гущыIэр зештэм, илъэс 30-м къыкIоцI УФ-м Пенсие­хэмкIэ ифонд игъэцэкIэкIо пащэхэр, АР-м и ЛIышъхьэ, Къэра­лыгъо Советыр — Хасэр икъо­тэгъухэу социальнэ учреждение цIыкIоу езыгъэжьэгъэгъэ Къутамэр Адыге­им исоциальнэ лъэныкъо чIыпIэ ин щызыубытырэ структурэшхо зэрэхъугъэр къыхигъэщыгъ.

Зэпахырэ узэу дунаир зэлъы­зыкIугъэм ыпкъ къикIыкIэ игъэ­кIотыгъэу мэфэкIыр хагъэунэфыкIынэу, ветеранхэри къырагъэблэгъэнхэу хъугъэп. Арэу щытми, Къутамэм итарихъ кIэ­кIэу къытегущыIэзэ, ыпэкIэ па­щэу иIагъэхэм, егъэжьапIэм Iу­тыгъэу илъэсыбэрэ нэужым Iоф щызышIагъэхэм ацIэ къыриIуагъ.

1991-рэ илъэсым ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэ загъэ­псым пащэ фашIыгъагъ Юрий Шпиталенкэр. 1997-рэ илъэсым нэс ар мы IэнатIэм Iутыгъ. Нэ­ужым, а илъэсым къыщыублагъэу 2006-м нэс, пэщэныгъэр дызэрихьагъ Хьаджэбыекъо Руслъан. Ащ къыщегъэжьагъэу 2021-рэ илъэсэу тызыхэтым ищылэ мазэ нэс Къутамэм ипэщагъ Къулэ Аскэрбый.

МэщлIэкъо Хьамидэ къызэри­IуагъэмкIэ, пенсионерэу Адыгеим исыр, 2020-рэ илъэсым итыгъэгъазэ и 31-м нэс пштэмэ, нэбгырэ мини 125-м ехъу. Ар республикэм щыпсэурэм ипроцент 27,1-р ары. ИкIыгъэ илъэсым изакъоу пстэумкIи сомэ миллиард 22-рэ пенсиеу, пособиеу е нэмыкI ахъщэ тынэу Къутамэм ытIупщыгъ.

— Пенсиехэр, нэмыкI ахъщэ тынхэр зэпыугъэ фэмыхъоу, игъом цIыфхэм аIэкIэгъэхьэ­гъэнхэм пае илъэс 30-м къыкIоцI Къутамэм щылажьэхэрэм Iофышхо ашIагъ, — къыIуагъ ащ ипащэ. — Унагъоу сабый зэ­рысхэм IэпыIэгъу ятыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо программэм къыдыхэлъыта­гъэхэр хэзыгъэ имыIэу Къута­мэм зэшIуехых, нэмыкI фэIо-фашIэу фондым ыгъэцакIэхэрэр цIыфхэм къызIэкIэгъэхьэ­гъошIу афэхъунхэм сыдигъокIи тыпылъ. ЗэшIохыгъэ хъурэр пстэумэ апэу зишIушIагъэр коллективэу зипшъэрылъхэр игъом ыкIи икъоу зыгъэцакIэрэр ары.

Джащ фэдэу пшъэрылъхэр хэзыгъэ имыIэу гъэцэкIэгъэнхэм анахь чанэу дэлажьэхэрэр щытхъу тхылъхэмрэ нэпэеплъ тамыгъэхэмрэкIэ къыхагъэщыгъэх.

ХЪУТ Нэфсэт.
Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан ты­рихыгъ.