Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къафишIыгъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ошIэдэмышIэ тхьамыкIагъохэр къэмыгъэ­хъугъэн­хэм-кIэ ыкIи цIыфхэр машIом щыухъу­мэгъэн­хэм­кIэ комиссием изэхэсыгъо тыгъуасэ зэрищагъ.

ПсэупIэхэр машIохэм зэращаухъумэщт шIыкIэм, псыкъиунымрэ машIом къыздихьрэ тхьамыкIагъохэм ядэгъэзы­жьынрэ 2021-рэ илъэсым зэ­рэфэхьазырхэм, кIэлэцIыкIухэм ягъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо уахътэ щынэгъончъэу зэхэщэгъэным япхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх.

УФ-м и МЧС АР-мкIэ и Гъэ­IорышIэпIэ шъхьаIэ ипащэу Станислав Илющенкэм зэхэ­сыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, мэшIогъэкIосэ техникэ 95-рэ зиIэ подразделение 32-рэ рес­публикэм щызэхэщагъ, ахэм нэбгырэ 778-рэ ахэт. МэшIогъэ­кIосэ техники 10 зиIэ добровольнэ мэшIогъэкIосэ команди 7-мэ нэбгырэ 56-рэ ахэт. МэшIогъэкIосэ подразделениехэр псэупIэ 21-мэ ащызэхэщагъэх. Республикэм зэлъиубытрэ чIыпIэм щыщ УФ-м и МЧС Краснодар краимкIэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэ имэшIогъэкIосэ подразделении 9-мэ къагъэгъунэ. Мэ­шIогъэкIосэ къулыкъухэр рес­публикэм ипсэупIэхэм, псэупIэ 22-р ахэмытэу, такъикъ 20 нахь макIэкIэ анэсых.

АР-м мэзхэмкIэ и ГъэIоры­шIапIэ ипащэу Былымыхьэ Рэ­щыдэрэ АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Сергей Шопинымрэ зэхэсыгъом зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, машIом Адыгеим ит мэзхэм закъыщимыштэным лъыплъэрэ къулыкъумрэ мэзхэр бэджэндэу зыштагъэхэмрэ мэзхэм машIор къакIэмынэнымкIэ Iоф­тхьэбзэ гъэнэфагъэхэр зэра­хьэх. ЮФО-м мэз хъызмэтымкIэ и Департамент зэхищэгъэ уплъэкIунхэм къызэрагъэлъэ­гъуагъэмкIэ, 2021-рэ илъэсымкIэ машIом зыкъиштэн зэрилъэ­кIыщтым республикэр фэ­хьазыр.

Урысыем и МЧС АР-мкIэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэ федеральнэ ведомствэм, муниципальнэ образованиехэм япащэ­хэм, чIыгухэр зыгъэфедэхэрэм ренэу адэлэжьэным мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIы­шъхьэ къыхигъэщыгъ.

«ЧIыопс е техногеннэ тхьамыкIагъохэр къэхъун зэрилъэ­кIыщтым епхыгъэу республикэм ипсэупIэхэм мэшIогъэкIосэ со­единениехэр яIэнхэм лъэшэу анаIэ тырагъэтын фае. Хыныгъо ужым хыпкъым лыгъэ езыдзы­хэрэм тазырхэр зэратыралъхьащтымкIэ чIыгулэжьхэм макъэ ягъэIугъэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

МашIом республикэм зыкъы­щиштэнымкIэ, псыхъохэр къиунхэмкIэ щынагъоу щыIэхэми зэхэсыгъом щатегущыIагъэх. ГидрометеорологиемкIэ ыкIи тыкъэзыуцухьэрэ дунаим имониторингкIэ Адыгэ гупчэм ипащэу Александр Митровым зэхэсыгъом зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, гъатхэми гъэмафэми машIом зыкъыштэнымкIэ щынагъор я 4 — 5-рэ классым нэсыщт. Специалистхэм къызэрэрадзагъэмкIэ, жъоныгъуа­кIэм ия 3-рэ декадэ — мэ­къуогъум иа 1-рэ декадэ ары псым нахь лъагэу зыкъиIэтын зилъэкIыщтыр.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат муниципалитетхэмрэ ведомствэ гъэнэфагъэхэмрэ япащэхэм псыхъохэм ящынэ­гъопIэ анахь чIыпIэхэр ауплъэ­кIунэу афигъэпытагъ.

Зэхэсыгъом икIэух АР-м Iоф­шIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэчрэ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзауррэ кIэлэцIыкIу­хэм ягъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо уахътэ изэхэщэн зызэрэфагъэ­хьазырырэр къаIотагъ. Зэхэсыгъом зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, къэлэ кIыбым щыIэ лагери 3-мэ, мафэрэ зызыщагъэпсэфрэ лагерь 91-мэ Iоф ашIэщт. КIэлэцIыкIухэу купхэм ахэтыщтхэр шапхъэу щыIэм ипроцент 45-м ехъу хъущтэп. Гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъом сомэ миллион 55-рэ пэIуагъэ­хьанэу рахъухьэ. IофшIэныр ра­мыгъажьэзэ лагерхэм аIутхэм COVID-19-р е нэмыкI зэпахырэ узхэр къяутэлIагъэхэмэ зарагъэуплъэкIун фае.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Урысыем и Президентэу Владимир Пу­тиным УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ факIоу къышIыгъэ Джэ­псалъэм игъо щилъэгъугъ кIэлэ­цIыкIу путевкэхэм ауасэ ызыныкъо мыгъэ къафырагъэгъэзэжьынэу. КъумпIыл Мурат АР-м IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ и Министерствэ пшъэрылъ фишIыгъ ахъщэм къызэрэрагъэгъэзэжьыщт шIыкIэр федеральнэ ведомствэм игъусэу къыхихынэу.

«Ащ фэдэ амалым ишIуа­гъэкIэ лагерхэм защызгъэпсэ­фы зышIоигъо кIэлэцIыкIухэр нахьыбэу къедгъэблэгъэнхэ тлъэ­кIыщт. Путевкэхэр араты зыхъукIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэр унэгъо Iу­жъухэм арысхэмрэ гъот макIэ зиIэхэмрэ ары. КIэлэцIыкIухэм щынэгъончъэу лагерхэм защагъэпсэфыным епхыгъэ Iофыгъохэми лъэшэу гъунэ лъафын фае. Ведомствэхэр пытэу зэдэлажьэхэ зыхъукIэ ары ныIэп ащ фэдэ пшъэрылъыр зэшIуахын залъэкIыщтыр», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу