АгукIэ къыхахыгъэ сэнэхьатым рэлажьэх

Адыгэхэм шэн-хэбзэ дэхабэ тиI. Ахэм ащыщ сабыир унэм къызихъокIэ апэрэ лъэбэкъур зэридзыгъэм фэгъэхьыгъэ лъэтегъэуцор. КIэлэцIыкIум къыхихыгъэ пкъыгъом елъытыгъэу сэнэхьатэу иIэщтыр къашIэ, зэтефэжьэуи бэрэ къыхэкIы.

Непэ зигугъу къэсшIыщт бзылъфыгъэм икъэбар ар къеушыхьаты. Цуекъо Хьазрэт ипшъэшъэжъыеу Аминэт лъэтегъэуцо зыфашIым яIахьылхэр, ягупсэхэр къырагъэблэгъагъэх. Пчэгум ит Iэнэ хъураем, Iэмэ- псымэхэр, джэгуалъэм хэшIыкIыгъэ хьакъу-шыкъухэр, нэмыкI­хэри телъыгъэх. Анахьыжъэу лIакъом хэт бзылъфыгъэм пшъэ­шъэжъыем ыIапэ ыIыгъэу хъохъу гущыIэхэр къыфиIохэзэ Iанэм рищэлIагъ. Шъхьац тIыргъо нэ шIуцIэ цIыкIур чэфэу Iанэм телъмэ яплъыгъ. ТIэкIурэ щыти, ар хъураеу къыкIухьэу ежьагъ. ЫнаIэ зытыридзагъэм зынэсым къызэтеуцуи Iэбагъэ. Ащ къыхихыгъ тхылъ цIыкIу ыкIи ыбгъэгу ар рифызылIагъ.

Iанэм кIэрыс хьакIэхэр Iэгу теуагъэх. «Мыр тхакIо хъущт, тхылъ къыхихыгъ» — ащыщ горэм къыIуагъ. Анахьыжъэу ахэт бзылъфыгъэм къыIуагъ: «Тэ тилIакъокIэ тхакIохэр тиIэх: Цуекъо Юныс, Цуекъо Джахьфар, Аминэт ахэм ащыщ хъущтмэ сыхьатымаф». НэмыкIым кIэлэегъаджэ, агъунэ щыс бзылъфыгъэ ныбжьыкIэм библиотекарэу хъункIи хъун аIуагъ. ГушIохэу, чэфхэу а мафэр хагъэунэфыкIыгъагъ. Аминэт джэгуалъэу иIэ пстэуми анахьэу тхылъыр къахигъэщыщтыгъ. Янэ пщэрыхьэу хьакум Iутми, хатэм хэтми тхылъ цIыкIур ыIыгъэу иджанэ ыкъудыищтыгъэ, тхы­лъым итыр къыригъэIуатэмэ шIоигъоу.

Цуекъо Хьазрэт иунагъо мэкъумэщ хъызмэтым сыдигъокIи пылъыгъ. Яхэнэрэ — яблэнэрэ классхэм арысыгъ Аминэт чэмыр ыщынэу, адыгэ къуае рихынэу зырегъажьэм. Гурыт еджапIэм щеджэзэ общественнэ IофшIэныр ыгъэцакIэщтыгъэ, орэд къэIоныр, къэшъоныр икIэсагъ.

Аминэт лъэтегъэуцом къыщыхихыгъэ тхылъым фэгъэзагъэ хъугъэ. Илъэс 42-рэ хъугъэу тхылъеджапIэм Iоф щешIэ, исэнэхьат шIу зэрилъэгъурэр къы­хэщы.

ЗиIофшIэн езыгъэжьэгъэкIэ ныбжьыкIэхэм Аминэт IэпыIэгъу афэхъу. Бзылъфыгъэ шъаб, рэхьатныгъэ хэлъ. Тыдэ щыIэми адыгэ хабзэр, гукIэгъуныгъэр, цIыфыныгъэр щыгъупшэрэп. Аминэт иIофшIэн дэгъоу зэригъэцакIэрэм ишыхьат щытхъу тхылъэу, дипломэу къыратыгъэ­хэр. Районым, республикэм ащызэхащэрэ зэнэкъокъухэу «Адыгэ хьалыжъу», «Адыгэ къуай» зыфиIохэрэм, нэмыкIхэм ахэлажьэ, зэрифэшъуашэу за­къы­щегъэлъагъо.

2014-рэ илъэсым адыгэ къуа­ем фэгъэхьыгъэ республикэ зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдихыгъ. «Княгиня адыгейского сыра» зыфиIорэ щытхъуцIэр къыфагъэшъошагъ. IэкIэ шIыгъэ адыгэ паIом сомэ мин 15 игъу­сэу къыратыгъагъ.

Зэнэкъокъум анахь дэгъоу зыкъыщызгъэлъэгъогъэ бзылъфыгъэ ныбжьыкIэм Нэтыхъуае дэсхэр нэIуасэ фэсшIыхэ сшIоигъоу пчыхьэзэхахэ зэхэсщагъ. Ащ фэдэ бзылъфыгъэ IэпэIасэ тирайон зэрисыр къоджэдэсхм лъэшэу ягопагъ. Аминэт игущыIэ къызеухым, пчыхьэзэхахьэм къеблэгъагъэхэр зэкIэ къэтэджы­гъэх, Iэгу къыфытеуагъэх. Нэтыхъуаемэ зэряхабзэу анахьы­жъыр къэтэджи хъохъу гущыIэ­хэр къыфиIуагъэх, ныбжьыкIэмэ къэгъагъэхэр къыратыгъэх.

Цуекъо Хьазрэтрэ Хьалимэт­рэ яунэгъо дахэ къоджэдэсхэм дэгъоу ашIэ. Ахэм пшъэшъитф зэдапIугъ. Тэхъутэмыкъуае июби­лей зыхагъэнэуфыкIым зэшыпхъухэр хьакIэхэм афагъэ­пщэрыхьагъэх, Iанэхээр афызэIуахыгъэх. Аминэт ышыпхъоу Светланэ лъэтегъэуцо зыфа­шIым, ащи тхылъыр къыхихы­гъагъ. НэбгыритIури еджагъэх, тхылъеджэпIэ отделениер къаухыгъ. Светланэ зы унагъоу, зидахэ аIорэ лIакъоу Гунайхэм яныс. ИхъупхъагъэкIи, ишэн дахэкIи, иадыгэ хэбзэ зехьакIэкIи зыхэсхэр егъэразэх, лIакъор егъэдахэ. Сабыир ицIыкIугъом зэрагъасэрэм елъытыгъэу къэхъу.

Светланэ ипшъашъэу Нэфсэт Нэужьырэкъомэ зэрафащэщтыр зызэхахым лъэшэу гушIуагъэх. «Янэ еплъи — ыпхъу къащэ». Янэ фэдэу ипшъашъи нэшIо- гушIу, хъупхъэ. Нэфсэт шъэуищ иI. КIэлэцIыкIумэ япIункIэ пщымрэ гуащэмрэ къыдеIэх.

Цуекъо зэшыпхъухэм агукIэ къыхахыгъэ сэнэхьатым рэла­жьэх. Ахэм акIырэплъых Трахъо­мэ япхъухэу Саидэрэ Сусанэрэ, ЛэупэкIэ Светланэрэ ащ ып­хъоу Мирэрэ. Джырэ мафэхэм Светланэ IофшIэным иветеран. Янэ фэдэу, Мири иIофшIэн дэгъоу егъэцакIэ. Район тхылъеджапIэм Iоф щызышIэхэрэм япащ Пщыпый Симэ. Ар илъэс 20-м къе­хъугъэу зы чIыпIэм Iоф щешIэ, коллективыр зэрещэ, зы уна­гъом фэдэу, аIэ зэкIэдзагъэу шIу алъэгъурэ IофшIэныр ахэм агъэцакIэ.

Хьэхъуратэ Cветлан.