ЯшIоигъоныгъэ къыраIотыкIыщт

2022-рэ илъэсым общественнэ чIыпIэу агъэкIэжьыщтхэм якъыхэхын фэгъэхьыгъэ мэкъэтыныр мы мафэхэм рагъэжьагъ.

Ар жъоныгъуакIэм и 30-м нэс кIощт. Нэбгырэ мин 20-м ехъу зыдэс псэупIэхэу Мыекъуапэ, Инэм, Яблоновскэм Iоф­тхьабзэр ащыкIощт.

Зыныбжь илъэс 14-м ехъугъэу республикэм щыпсэурэ пэпчъ мэкъэтыным хэлэжьэн ылъэкIыщт. Интернет площадкэу «http://I.gorodsreda.ru» зыфиIорэмкIэ ахэм яшIоигъоныгъэ къы­раIотыкIын амал яI.
(Тикорр.).