Ялыуз мыухыжь

Радиацием епхыгъэ тхьамыкIагъохэм къыздахьыгъэхэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм я Мафэ фэгъэхьыгъэу Гавердовскэ къоджэ тхылъ­еджапIэм зэIукIэу «Чернобыль – катастрофа века» зыфиIорэр щыкIуагъ.

Ащ хэлэжьагъэх Чернобыль къыщыхъугъэ тхьамыкIагъом сэкъатныгъэ хэзыхыгъэхэм я Урысые общественнэ организациеу «Союз Чернобыль» зыфиIорэм итхьаматэ игуадзэу Владимир Шарай, гурыт еджапIэу N 18-м иапшъэрэ классхэм ащеджэхэрэр.

ТхылъеджапIэм иIофышIэу Наталья Алексеевам тарихъым хэмыкIокIэжьын лъэужэу къыхэнэгъэ мафэм икъэбар кIэкIэу къафиIотагъ.

— Электростанцием ия 4-рэ реактор къызэом, радиацие зыхэлъ вещество тонн пчъагъэ километрэ мин заулэкIэ пэIудзыгъэ чIыпIэхэм алъыIэсыгъ. Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, экономикэм зэрарышхо ащ къафихьыгъ, цIыфхэм ящыIэныгъэ зэрихъокIыгъ, къэралыгъом итарихъ хэмыкIокIэжьын лъэужэу къыхэнагъ. Официальнэу къатырэ пчъагъэхэм къызэ­рагъэнафэрэмкIэ, ЧАЭС-м къыщыхъугъэ тхьамыкIагъом нэбгырэ миллиони 9 фэдизмэ зэрар арихыгъ. Адыгеим щыщэу нэбгырэ 800 фэдиз мыщ идэгъэзыжьын хэлэжьагъэх.

Нэужым Владимир Шарай гущыIэр лъигъэкIо­тагъ. Ащ ибиографие, Чернобыль кIонэу зэрэхъугъэм, радиацием зызэрэщаухъумэрэ пкъыгъохэм къэзэрэугъоигъэхэр щигъэгъозагъэх.

Нэужым кIэлэеджакIохэм упчIэу къатыгъэхэм В. Шарай игуапэу ахэм джэуапхэр къаритыжьыгъэх.

Чернобыль тхьамыкIагъом фэгъэхьыгъэ видеофильмэм Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэр еплъынхэ амал яIагъ.

КIэухым къырагъэблэгъэгъэ хьакIэм псауныгъэ пытэ иIэу, джыри илъэсыбэрэ щыIэнэу фэлъэIуагъэх. Аварием хэкIодагъэхэм зы такъикърэ афэшъыгъуагъэх.

Iэшъынэ Сусан.