Сакурэр къызэрэрихыгъэм фэгъэхьыгъагъ

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим икъутамэу Мыекъуапэ дэтым мы мафэхэм фестиваль гъэшIэгъон  щы­кIуагъ.

«Цветущий сад музея Востока» зыфиIорэр мы илъэсым апэрэу зэхащагъ. Сакурэм къэ­гъагъэ къызэрэрихыгъэм ар фэгъэхьыгъагъ. Мыгъэ Японием жьы дэдэу ар къыщырихыгъ, гъэтхапэм и 26-м ар щыхагъэу­нэфыкIыгъ. Адыгеим гъатхэр зэ­рэщыгужъуагъэм къыхэкIэу мэ­лылъфэгъум ыкIэм ар те­фагъ.

Музеим къызэрэщаIуагъэмкIэ, япон чэрэзэу сакурэр музеим ипэщагъэу Кушъу Нэф-сэт 2014-рэ илъэсым ыгъэтIыс­хьэгъагъ. КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ и Къэралыгъо музей икъутамэ чъыг цIыкIуих дагъэтIысхьэ­гъагъ. Нэужым, 2018-рэ илъэсым, АР-м и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу, ащ дэжьым республикэм ипэща-гъэу, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ипрезидентэу ТхьакIущынэ Ас­лъан игукъэкIыкIэ джыри чъыг 63-рэ хагъэхъогъагъ. КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ и Къэралыгъо музей илъэси 100 зэрэхъурэм ар фэ­гъэхьыгъагъ.

— Чъыгхэр тишъолъыр дэ­гъоу щиштагъэх, республикэм щы­псэухэрэми, хьакIэу къакIохэ­рэми музеим икъэгъэлъэгъонхэм ямызакъоу япон чэрэз­хэр ашIогъэшIэгъоных. Мыжъо инхэр къэтщэнхэу гухэлъ тшIыгъэ. Аммонит-минерал апэрэ мыжъохэм тибаиныгъэ хагъахъо, — къыщаIуагъ музеим.

Фестивалым къыдыхэлъы­тагъэу, культурэмкIэ волонтерхэм флешмоб зэхащагъ, музеим щашIыгъэ садыр къе­кIолIагъэхэм арагъэлъэгъугъ. Урыс музеим ивиртуальнэ зал екIолIагъэх, лъэпкъ зэфэшъхьафхэм яджэгукIэхэр нэрылъэ­гъу афэхъугъэх. Ащ нэмыкIэу онлайн-лекциехэм къяджагъэх.

Фестивалым къекIолIагъэхэм алъэгъугъэр зэкIэ агу рихьыгъ ыкIи ашIогъэшIэгъоныгъ.
ДЕЛЭКЪО Анет.