Пшъэрылъхэр фигъэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэу бэмышIэу агъэнэ­фэ­гъэ Даур Руслъан зэIукIэгъу дыриIагъ ыкIи IэнэтIакIэм епхыгъэу пшъэрылъ шъхьаIэу ыгъэцэкIэн фаехэм ягугъу фишIыгъ.

ЗэдэгущыIэгъур къызэIуихызэ ЛIышъхьэм къыхигъэщыгъ къэралыгъом ипащэу Владимир Путиным шъолъырым ыпа­шъхьэ къыгъэуцурэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ IофшIэнымрэ со­циальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ Ми­нистерствэм имэхьанэ зэрэиныр. Социальнэ лъэны­къом федеральнэ пащэхэм анаIэ лъэшэу зэрэтетыр ащ къыIуагъ.

«Федеральнэ ЗэIукIэм джэ­псалъэу къыфишIыгъэм Уры­сыем и Президент къэралыгъом щыпсэухэрэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм анаIэ ащытыри­гъэ­тыгъ. Ар бэкIэ елъытыгъ къэ­ралыгъом фэIо-фашIэхэр зэ­рэзэшIуихыхэрэм идэгъугъэ. Мыщ дэжьым социальнэ фэIо-фашIэхэр арых анахь агъэфе­дэхэу ыкIи мыухъумэгъэ цIыф­хэм яшIоигъоныгъэхэр къизыгъэлъэгъукIыхэу щытхэр. Ори, министерствэми шъуапашъхьэ пшъэрылъэу итыр къулыкъум мы лъэныкъомкIэ Iофэу ышIэрэр шIуагъэ къытэу зэшIошъу­хыныр ыкIи цIыфхэм IэпыIэгъоу ящыкIагъэр икъоу яжъугъэ­гъотыныр арых», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЗэIукIэм хэлэжьагъэхэу АР-м и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановымрэ АР-м IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэм­рэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэчрэ къаIуагъ Даур Руслъан социальнэ лъэны­къомкIэ бэшIагъэу Iоф зэри­шIэ­рэр, пшъэдэ­кIыжьэу ыхьырэр къызгурыIорэ IофышIэу ыкIи пэщэ дэгъоу зыкъызэригъэлъэгъуагъэр.

Министрэм ипащэ игодзакIэ ЛIышъхьэм рэзэныгъэ гущыIэхэр пигъохыгъэх цыхьэ къызэрэфишIыгъэм пае ыкIи къыкIигъэтхъыгъ къулыкъум ипшъэ­рылъхэр тэрэзэу гъэцэ­кIэгъэнхэмкIэ амалэу ыкIи шIэ­ныгъэу IэкIэлъхэр зэригъэфе­дэщтхэм.

Даур Руслъан социальнэ лъэ­ныкъом илъэс 15 хъугъэу щэла­жьэ, ахэм ащыщэу илъэси 10-м — АР-м IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ и Минис­терствэ. 2020-рэ илъэсым иIоныгъо мазэ къыщыублагъэу джырэ нэс АР-м и ЛIышъхьэ лъэпкъ проектхэм япхырыщын­кIэ и ГъэIорышIапIэ иотдел ипэщагъ.