Ныдэлъфыбзэм икъэухъумэн пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ

Урысые Федерацием ис цIыф лъэпкъхэм яныдэлъфыбзэ къэухъумэ­гъэным фэгъэхьыгъэ семинар-зэхэсыгъо мы мафэхэм шIэныгъэхэм зы­щыхагъахъорэ институтым щыкIуагъ.

Лъэпкъ ны-ты ассоциацием и Координационнэ совет исекретарь шъхьаIэу, УФ-м просвещениемкIэ и Министерствэ иколлегие хэтэу, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу Алексей Гусевыр, джащ фэдэу АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ, гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ Iоф зышIэрэ спе­циалистхэр, адыгабзэр языгъэ­хьырэ кIэлэегъаджэхэр Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъ.

Лъэпкъ ны-ты ассоциациемрэ просвещениемкIэ Министерствэмрэ зэхащэгъэ проектым къыдыхэлъытагъэу мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэр Урысыем ишъо­лъыр зэфэшъхьафхэм ащэкIох.

Ныдэлъфыбзэм изыкъегъэ­Iэтыжьын, изегъэушъомбгъун ары упчIэ шъхьаIэу зэхэсыгъом къы­щаIэтыгъэхэр.

Ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэнкIэ апэрэ гумэкIыгъоу къэуцурэр гурыт еджапIэхэм мы пред­метхэм язэгъэшIэнкIэ телъытэгъэ сыхьатхэр нахь макIэ зэрашIыгъэхэр ары. Ащ дакIоу унагъом ныдэлъфыбзэр зэрэща­гъэфедэрэр нахь макIэ мэхъу зэпыт.

Урысые Федерацием ишъо­лъырхэм ныдэлъфыбзэр гъэсэныгъэм иучреждениехэм зэрэщызэрагъэшIэщтым фэгъэхьыгъэ политикэр щыIэныгъэм пхырыщыгъэным фэшI шIэгъэн фаехэм къатегущыIагъ Алексей Гусевыр.

— Ныдэлъфыбзэр къызэтегъэнэгъэным мэхьанэшхо иI. Ащ фэшI екIолIакIэхэр къэгъотыгъэнхэ фае. КIэлэегъаджэм иIофшIэн закъокIэ мыщ зи хэпшIыхьащтэп, ны-тыхэм яIэпыIэгъу ахэм ящыкIагъ. Бэрэ тапэ къефэ урысыбзэр зимыныдэлъфыбзэхэм ар ялъэпкъыбзэу къыхахэу. ЗыкI къэралыгъо ушэтыныр атынымкIэ, еджэнхэмкIэ нахь IэшIэхы къафэхъоу аIо, ащ дакIоу урысыбзэм те­хьэх, яныдэлъфыбзэ чIанэ. Ащ хэкIыпIэ къыфэдгъотын фае, — еIо Алексей Гусевым.

Адыгабзэм изэгъэшIэн ыкIи икъэухъумэн къытегущыIагъ шIэ­ныгъэхэм зыщыхагъэхъорэ республикэ институтым иIофы­шIэу, филологие шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу Шорэ Жаннэ.

— Ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэн ыкIи икъэухъумэн зигъо къэсыгъэ Iофэу щыт. Адыгеим имызакъоу мы гумэкIыгъор УФ-м ишъолъыр пстэуми ашъхьащыт. Урысыем щыпсэурэ цIыф лъэпкъхэм яныдэлъфыбзэ зэрэчIанэрэм дакIоу якультурэ аIэкIэзы. Ар джы къызэтебгъэуцон фае. Бзэр лъэпкъым ыпс. Къыхэгъэщыгъэн фае, адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ рес­публикэм макIэп щашIэрэр. Анахьэу мы аужырэ илъэситIум хэхъоныгъэхэр тиIэх. Я 10 — 11-рэ классхэм ащеджэрэ кIэлэеджакIохэм апае егъэджэн-­методическэ комплексэу ­«Адыгэ ныдэлъфыбзэр» Федеральнэ тхылъхэм ахэхьагъ, — еIо Жаннэ.

Адыгабзэр зэрагъэшIэнымкIэ ищыкIэгъэ амалхэр ныбжьыкIэ­хэм икъу фэдизэу аIэкIэлъ. Ащ дакIоу культурэм, адыгэ шэн-хабзэхэм якъэухъумэн фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм, гурыт еджапIэхэм ренэу ащызэхащэх.

Ныдэлъфыбзэм фэгъэхьыгъэ упчIэ зэфэшъхьафхэр Iофтхьабзэм къыщаIэтыгъэх, бзэр мы­кIодыжьыным фэшI пшъэрылъэу къэуцухэрэм атегущыIагъэх.

ДЕЛЭКЪО Анет.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан ты­рихыгъэх.