Мэлылъфэгъум и 28-р — медицинэ IэпыIэгъу псынкIэ языгъэгъотыхэрэм я Маф

Медицинэ IэпыIэгъу псынкIэ языгъэгъотырэ IофышIэхэу, ветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIы­хэрэр!
Медицинэ IэпыIэгъу псынкIэ язытырэ къулыкъум иIофышIэ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIыр официальнэу хагъэунэфыкIэу заублагъэр гъэрекIу ары. 2020-рэ илъэсым Covid-19-м зыкъызэриIэтыгъагъэм къыхэкIэу IэпыIэгъу псынкIэ языгъэгъотырэ къулыкъум иIофшIэн къызыхахъом, Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным мэлылъфэгъум и 28-р медицинэ IэпыIэгъу псынкIэ языгъэгъотырэ IофышIэхэм яофициальнэ мэфэкIэу ыгъэнэфагъ. Урысые Федерацием и Правительствэ иунашъокIэ тихэгъэгу щыхагъэунэфыкIырэ мэфэкIхэм медицинэ IэпыIэгъу псынкIэ языгъэгъотырэ IофышIэм и Мафи къахэхъуагъ.

IэпыIэгъу псынкIэ языгъэгъотырэ врачхэу, фельдшерхэу, медсестрахэу, водительхэу гуетыныгъэшхо ахэлъэу лажьэхэрэм, зыгу кIодыгъэ цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъухэрэм, ягущыIэ фабэкIэ сымаджэхэм агу къыдэзыщаехэрэм мы мафэм тызэрафэразэр къэтэIо. ЧIыпIэ къин ифэгъэ цIыфхэр шъоры зыщыгугъыхэрэр, цIыфхэм якъэгъэнэжьын шъоры зыIэ илъыр.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэрэ щыIэкIэшIурэ шъуиIэнэу, шъузыфэгъэзэгъэ Iофым джыри гъэхъэгъэшхохэр щышъушIынэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъо­лъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный