Лъэпкъ зэгурыIоныгъэм фэIорышIэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Респуб­ликэм иобщественнэ организациеу «Абхъазым щыIэгъэ гуфакIохэм я Союз» итхьаматэу Къуижъ Къэплъан ты­гъуа­сэ зэIукIэгъу дыриIагъ.

Лъэпкъ зэгурыIоныгъэм, патриотическэ пIуныгъэм, унэгъо кIоцIым илъ ха­бзэхэм ягъэпытэн, цIыф­хэм щыIэкIэ-псэукIэ тэрэз яIэным япхыгъэ Iофыгъо­хэмкIэ хэбзэ къулыкъу­хэмрэ общественнэ ор­ганизациехэм ахэтхэмрэ нахь пытэу зэрэзэдэлэ­жьэнхэ фаем ахэр тегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъур къызэIуи­хызэ, республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Адыгеим иIэшъхьэтетхэм граждан обществэм иинститутхэм ягукъэкIхэм къадырагъа­штэ, Адыгэ Республикэм игуфакIохэу Абхъазым щы­Iагъэхэм я Союз рес­публикэм исоциальнэ по­литикэ ипхырыщын иIа­хьышIу хешIыхьэ.

«Шъуиорганизацие ишIуа­гъэкIэ цIыфхэмрэ хэбзэ Iэшъхьэтетхэмрэ язэпхыныгъэ нахь пытэ мэхъу. Общественнэ орга­низациехэм ахэтхэм тапэкIи IэпыIэгъу ядгъэгъо­тын, республикэм исхэм яфедэ къэухъумэгъэным тегъэпсыхьэгъэ IофшIэнхэм цIыфхэр къахэдгъэлэжьэнхэ тимурад», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Къуижъ Къэплъан организацием Iофэу ышIэрэм фэгъэхьыгъэу республикэм и ЛIышъхьэ къыфиIотагъ. Абхъазым щыIэгъэ гуфакIохэм я Союз хэтхэр Адыгеим щызэхащэрэ общественнэ Iофтхьэбзэ пстэуми чанэу ахэлажьэх. Ахэм спорт зэнэкъокъу­хэр, лIыхъужъныгъэм иде­сэхэр, зэIукIэгъухэр зэ­хащэх. Джащ фэдэу Союзым ткъош Абхъазым ре­нэу зэпхыныгъэ дыриI, абхъаз лъэпкъым икъэ­ралыгъо мэфэкIхэмрэ ишIэжь мафэхэмрэ афэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн хэлажьэ.

Зэхэсыгъом икIэух рес­публикэм и ЛIышъхьэ къы­зэрэщиIуагъэмкIэАбхъазым щыIэгъэ гу­фа­кIохэм я Союз хэтхэр Аб­хъазым кIонхэмкIэ, рес­публикэ мэхьанэ зиIэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн­кIэ Адыгеим ипащэхэм тапэкIи ахэм IэпыIэгъу арагъэгъотыщт.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы 1992 — 1993-рэ илъэсхэм Абхъазым щыкIогъэ хэ­гъэгу заом Адыгеим икIыгъэ гуфэкIо 200 фэдиз зэрэ­хэлэжьагъэр, Абхъазым ишъхьафитыныгъэ ахэм къызэраухъумагъэр. Адыге­им икIыгъэ гуфа­кIохэм ащыщэу нэбгыри 10-р Абхъазым щыфэхыгъ. Зы нэбгырэм Абхъазым и ЛIыхъужъыцIэ, нэбгырэ 13-мэ Леон иорден, нэ­бгырэ 19-мэ медалэу «За отвагу» зыфиIорэр къафагъэшъошагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу