Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия 61-рэ зэхэсыгъо 2021-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 29-м щыIэщт.Зэхэсыгъом зыщахэплъэщтхэм мыщ къыкIэлъыкIорэ Iофыгъохэр ахагъэхьагъэх: Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иотчетэу Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет 2020-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм ехьылIагъэр; законопроектэу «Адыгэ Республикэм и Законэу «Административнэ хэбзэукъоныгъэхэм яхьылIагъ» зыфиIорэм ия 34-рэ статья зэхъокIыныгъэ фэшIыгъэным фэгъэхьыгъэм» ятIонэрэу хэплъэгъэныр; законопроектхэу «Адыгэ Республикэм изаконхэу «Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэм яхэдзын ехьылIагъ», «Транспорт хэбзэIахьым ехьылIагъ», «Адыгэ Республикэм имедицинэ IофышIэхэм унэ ипотекэ чIыфэмкIэ социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным ехьылIагъ» зыфиIохэрэм зэхъокIыны­гъэхэр афэшIыгъэнхэм афэгъэхьыгъэ­хэм» апэрэу ахэплъэгъэныр ыкIи нэ-мыкI Iофыгъохэр.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм изэхэсыгъо сыхьатыр 11.00-м рагъэжьэщт.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный