Анахь дэгъухэм ащыщ хъугъэх

Урысые творческэ зэнэкъокъоу «Мои герои большой войны» зыфиIорэм изэфэхьысыжьхэр мы мафэхэм Урысыем ипочтэ ышIыгъэх.

Адыгэ Республикэм щыщ ныбжьыкIитIумэ яIофшIэнхэр зэхэщакIохэм къыхагъэщыгъ. «Оригинальный жанр» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ поселкэу Тульскэм дэт театральнэ студиеу «Зазеркальем» ивидео зэхэгъэуцуагъэ апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Джащ фэдэу «Рисунок» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ илъэсипшI зыныбжь Варвара Толстопятовам исурэтшIыгъэ анахь дэгъухэм ащыщ хъугъэ.

Мы илъэсым зэнэкъокъум IофшIэн 19175-рэ къырахьылIагъ. БлэкIыгъэ илъэсхэм ялъытыгъэмэ ар зэхапшIэу нахьыб. Анахьэу сурэтшIыным фэгъэхьыгъэ лъэныкъор ары ныбжьыкIэхэр зыхэлэжьагъэхэр.

Мы илъэсым апэрэу Урысыем ишъолъырхэр зэкIэ ащ хэлэ­жьагъэх. ЯныдэлъфыбзэкIэ агъэцэкIэгъэ IофшIэнхэри (урысыбзэкIэ зэдзэкIыжьыгъэу) кIэлэцIыкIухэм къырагъэхьыгъэх. 2021-рэ илъэ­сым къыщегъэжьагъэу зэнэкъокъум дунэе мэхьанэ иIэ хъугъэ. Италием, Израиль, Нидерланды ыкIи нэмыкI къэралыгъохэм ащыщ ныбжьыкIэхэм ятворческэ IофшIэнхэм зэхэщэкIо купым уасэ афишIыгъ.

КIэлэцIыкIухэм сэнаущыгъэу ахэлъыр къыхагъэщын закъор арэп пшъэрылъ шъхьаIэр, ахэм тарихъыр ягъэшIэгъэныр, ятэжъ пIашъэхэм яшIэжь агъэлъэпIэныр, сурэтхэмкIэ, видео-техыгъэ­хэмкIэ, орэдхэмкIэ, усэхэмкIэ къыраIотыкIынхэр ары.

Анахь сурэт дэгъуипшIэу агъэнэфагъэхэр открыткэ ашIыгъэх ыкIи мэлылъфэгъум и 25-м Iофтхьабзэм изэфэхьысыжь текIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэм щафагъэшъошагъэх.

ДЕЛЭКЪО Анет.
Сурэтым итыр: Варвара Толстопятовам исурэтшIыгъ.