Агъыржьэнэкъо Сим: «Социальнэ IэпыIэгъур анахьэу къыхэгъэщыгъ»

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным мэлылъфэгъум и 21-м УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ фигъэхьыгъэ Джэпсалъэу къышIыгъэм коро­навирусыкIэу дунаир зэлъызыкIугъэм ыуж цIыфхэм ящыIакIэ зэтеуцожьынышъ, гъотэу яIэм хэхъоным пае анахьэу унаIэ зытетын фае­хэр анахьыбэу къыхигъэщыгъэхэу елъытэ сэкъатныгъэ зиIэхэм я Урысые обществэ и Адыгэ республикэ къутамэ ипащэу Агъыржьэнэкъо Симэ.

— Зэпахырэ уз мэхъаджэм къиныгъоу къыздихьыгъэхэм ягугъу къышIызэ, ар къызэуа­лIэхэрэм япчъагъэ нахь макIэ хъугъэ нахь мышIэми, сакъыныгъэр чIэтымынэныр джыри анахь шъхьаIэхэм зэращыщыр къэралыгъом ипащэ пстэумэ апэу къыхигъэщыгъ, ащ пэшIуе­кIорэ вакцинэр зыхэтлъхьанэу зэкIэми къытэджагъ. Ащ, сэ сишIошIыкIэ, цIыфэу хэгъэгум исхэм ыгу зэрафэхъугъэр джыри зэ къеушыхьаты. Темыхъырэхъышэжьэуи прививкэр тшIын фаеу сэлъытэ.

Социальнэ лъэныкъом мэхьанэшхо ритэу, игъэкIотыгъэу Владимир Путиныр къытегущы­Iагъ. Унагъоу сабыибэ зэрысхэм, зигъот макIэхэм IэпыIэ­гъоу къаратырэм джыри къыхигъэ­хъуагъ. Унэгъо ныбжьыкIэу са­бый зыпIухэрэм ащ ишIуагъэ мымакIэу якIыщтэу къысшIошIы. НахьыпэкIэ, зигъот макIэхэм къэралыгъо IэпыIэгъур къызфагъэфедэнэу тхылъхэр загъэ­хьазырхэкIэ, узэрэпсэун плъэ­кIыщт ахъщэ анахь макIэу агъэ­нэфагъэм нахьыбэу къы­IэкIахьэу алъытэу, къафызэ­кIагъэкIожьхэу бэрэ къыхэ­кIыщтыгъ. Джы Президентым иунашъокIэ, а узэ­рэпсэун плъэ­кIыщт ахъщэ анахь макIэр фэ­дитIоу къалъы­тэнэу хъугъэ. Ащ ишIуагъэкIэ къэралыгъо Iэпы­Iэгъур къызнэсыщтхэм къахэ­хъуагъ.

КIэлэеджакIохэм, мыгъэ пэ­хьащтхэри зэрахэтхэу, илъэсыкIэ еджэгъум фагъэхьазырынхэм пае зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъоу къаратыщтэу Владимир Путиным зигугъу къышIыгъэри унагъо­хэмкIэ IэпыIэгъушхо хъущт. Мэхьанэшхо иI бэдзэогъум и 1-м шIомыкIэу унагъоу кIэлэцIыкIу зэрысхэм IэпыIэгъу яты­гъэным фытегъэпсыхьэгъэ системэ къагъэхьазырынэу УФ-м и Правительствэ пшъэрылъ зэ­рэфишIыгъэми. Непэ къэралыгъом IэпыIэгъоу къытырэм джыри къыхагъэхъонэу ащ гугъэпIэшхо къеты.

Джащ фэдэу цIыфхэм IэзэпIэ-гъэпсэфыпIэхэм япсауныгъэ ащызэтырагъэуцожьын алъэкIыным пае, къэралыгъо кIоцI зекIоныр къыхэзыхэу, путевкэ зыщэфыхэрэм ащ пэIуагъэхьагъэм ипроцент 20-м къафегъэгъэзэжьыгъэным фэгъэхьыгъэ программэр илъэсым ыкIэм нэс лъагъэкIотэщт. Ар зипсауныгъэ зэщыкъуагъэхэмкIэ, анахьэу коронавирусыр къызэолIагъэу хьылъэу зэпызычыгъэхэмкIэ, IэпыIэгъушхоу зэрэщытым Iо хэлъэп. Ащ имызакъоу, ны-тыхэу мы илъэсым игъэмэфэ уахъ­тэ зисабый лагерым зы­гъакIохэрэм, путевкэм ищэфын тырагъэкIодагъэм ызыныкъом къафырагъэгъэзэжьыщт.

Ным е тым изакъоу сабыир ыпIуныр сыдигъокIи зэрэкъи­ныри Президентым къыхигъэщыгъ. Ащ фэдэ чIыпIэ итхэми хэу­шъхьа­фыкIыгъэу джы Iэпы­Iэгъу аратыщт. Ащ фэдэу къы­хэбгъэщын плъэкIыщтыр бэ. Ахэм зэкIэми мэхьа­нэшхо яI.

Сэ сишIошIыкIэ, мызыгъэгурэ джэпсалъэм цIыф къызэрыкIом къиныгъоу ыпэ къикIыхэрэр, ахэм къахэкIыным пае къэралыгъом иIэпыIэгъу зэрищыкIагъэр Урысыем и Президент къызэрэгурыIорэр, ахэр Iэпэ­дэлэл зэрамышIыщтхэр анахьэу къыхэщыгъ.