Iофыгъуабэмэ атегущыIагъэх

Къэралыгъо фэIо-фашIэхэм ягъэцэ­кIэн нахьышIоу зэхэщэгъэным, вакцинацием, нэмыкI Iофыгъохэм щатегущыIагъэх республикэм иминист­рэхэм я Кабинет планернэ зэхэсы­гъоу тыгъуасэ иIагъэм. Ащ тхьамэ­тагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат.

Республикэм ипащэ зэхэсыгъор къы­зэIуихызэ Урысыем и Президент къыгъэ­нэфэгъэ пшъэрылъ шъхьаIэхэр гъэцэкIэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр, ащ епхыгъэу хэбзэ къулыкъухэм яIофшIэн зэ­хъо­кIыныгъэхэр фашIынхэ зэрэфаер хи­гъэу­нэ­фыкIыгъ. Анахьэу социальнэ лъэ­ны­къом анаIэ тырагъэтын фаеу къыхигъэщыгъ.

— Къэралыгъом ипащэ къышIыгъэ Джэпсалъэм къыдыхэлъытэгъэ пшъэрылъ шъхьаIэхэм язэшIохын ары ти­IофшIэнкIэ IэубытыпIэу щытын фаер. Лъэныкъуабэ къызэлъызыубытырэ гуп­чэхэм, культурэм, гъэсэныгъэм, псауны­гъэр къэухъумэгъэным, социальнэ ухъу­мэным иучреждениехэм цIыфхэм яфэIо-фашIэхэр зэрифэшъуашэу афагъэцэкIэнхэм тылъыплъэн фае, — къыхигъэщыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Коронавирусым пэшIуекIогъэнымкIэ вакцинациер республикэм зэрэщызэ­хащагъэм иIофыгъуи къэзэрэугъоигъэхэр тегущыIагъэх. АР-м псауныгъэр къэу­хъумэгъэнымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу прививкэр зыщахалъхьэрэ пункт 32-рэ шъолъырым ит, нэбгырэ мин 20-м ехъу­мэ вакцинациер акIугъ.

Мы лъэныкъомкIэ IофшIэныр агъэ­лъэшынэу, анахьэу зыныбжь илъэс 65-м къехъугъэхэм анаIэ атырагъэтынэу рес­публикэм ипащэ къафигъэпытагъ.

Джащ фэдэу адэбз уз зиIэхэм ящыкIэгъэ Iэзэгъу уцхэр игъом аIэкIэгъэхьэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр, медикаментхэм язэгъэгъотын зэпыугъо фэхъу зэрэмыхъущтыр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

ПсэупIэхэр ыкIи чIыпIэхэр псыкъиуным щыухъумэгъэнхэмкIэ Iофэу ашIэрэм зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. КъызэраIуагъэмкIэ, аварийнэу щыт гидротехническэ псэолъи 8-мэ игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр ащэкIох, 5-р ащ фагъэ­хьазыры.

ПсэолъэшIыным ыкIи псэупIэхэм язэ­тегъэпсыхьан, бюджетым ихахъохэр на­хьыбэ шIыгъэным, культурэм иучреж­дениехэм яIофшIэн изэхэщэн, нэмыкIхэми атегущыIагъэх.

МэфэкI Iофтхьабзэу къэблагъэхэрэр зэрэрагъэкIокIыщтхэм иIофыгъо мэхьа­нэшхо ратыгъ. ГущыIэм пае, ТекIоныгъэм и Мафэ ехъулIэу творческэ купхэм якъэгъэлъэгъонхэр площадкэ зэфэшъхьафхэм ащыкIощтых.