Хэта зыхьыщтыр?

Хэгъэгум футболымкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр клубхэм яIагъэх.
Финалым и 1/2-м хэхьагъэхэр зэдешIагъэх.

КIэуххэр

«Локомотив» Москва – ЦСКА Москва – 3:0.

Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Камано – 15, Обляков – 53-рэ, икъэлапчъэ дидзэжьыгъ, Крыховяк – 90+1.

– ЦСКА-р дэеу ешIагъэп, ау къэлапчъэм тифутболистмэ Iэгуаор дадзэн алъэкIыгъэп – къыIуагъ клубым итренер шъхьаIэу Олич.

«Локомотив» ошIэ-дэмышIэу ыпэкIэ илъызэ, ЦСКА-м икъэлапчъэ дэжь щыбанэзэ, зэIукIэгъум гъэхъагъэ щишIыгъ.

ЯтIонэрэ ешIэгъур

«Ахмат» Грозный – «Крылья Советов» Самара – 0:0, пенальтикIэ 1:4.

«Крылья Советов» апэрэ купым щешIэрэ «Ахматым» текIуагъ.

«Локомотив» ыкIи «Крылья Советов» финалым хэхьагъэх. Кубокым икъыдэхын фэгъэхьыгъэ кIэух ешIэгъум щызэдешIэщтых. ЖъоныгъуакIэм и 12-м зэнэкъокъур къалэу Нижний Новгород щыкIощт.