Мэлылъфэгъум и 27-р — урысые парламентаризмэм и Маф

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм, имуниципальнэ образованиехэм ялIыкIо къулыкъухэм ядепутатхэу лъытэныгъэ зыфэтшIы­хэрэр!

Урысые парламентаризмэм и Мафэ фэшI ты­шъуфэгушIо!

Илъэси 115-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, 1906-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 27-м, апэрэ зэIугъэкIэгъумкIэ Урысые империем и Къэралыгъо думэ — къэралыгъо хабзэм изаконодательнэ лIыкIо къулыкъоу цIыфхэм апэу хадзыгъэм Iоф ышIэу ыублэгъагъ.

ЛIыкIо къулыкъухэм ядепутатхэр хэдзакIохэм, общественнэ организациехэм, политикэ партиехэм ­къа­Iохэрэм акIэдэIукIых, хэгъэгум социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ езыгъэшIыщт, къэралыгъо федэхэр къызэраухъумэщт, чIыпIэ мэхьанэ зиIэ Iофыгъохэр зэрэзэшIуахыщт шэпхъэ актхэр аштэх.

Хабзэм игъэцэкIэкIо, илIыкIо къулыкъухэмрэ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ къулыкъухэмрэ язэдэлэ­жьэныгъэ агъэлъэшмэ, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъезыгъэIэтыщт, тиреспублики хэгъэгуми социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ языгъэшIыщт пшъэрылъхэр гъэхъагъэ хэлъэу зэрагъэцэкIэшъущтхэм тицыхьэ телъ.

Тыгу къыддеIэу депутатхэм тафэлъаIо хэбзэихъу­хьанымкIи ягухэлъхэм япхырыщынкIи гъэхъэгъэшхохэр ашIынэу, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу яIэнэу, шIоу щыIэр зэкIэ къадэхъунэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъо­лъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный