МэщбэшIэ Исхьакъ: «Президентым ипшъэрылъхэр зэкIэ цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным фэгъэхьыгъ»

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ фигъэхьыгъэ Джэпсалъэм псауныгъэм икъэухъумэн, демографиер, экономикэр, унагъом IэпыIэгъу етыгъэныр анахь шъхьаIэу къызэрэхигъэщыгъэхэм мэхьанэшхо иIэу елъытэ Адыгеим, Къэбэртэе–Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым янароднэ тхакIоу, Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу, УФ-м и Общественнэ палатэ и Совет хэтэу МэщбэшIэ Исхьакъ.

— Федеральнэ ЗэIукIэм сыкъырагъэблэгъагъ, ау сыкIон слъэкIыгъэп. Арэу щытми, зы такъикъ блэсымытIупщэу седэ­Iугъ. Къэралыгъо кIоцI Iофхэр, псауныгъэм икъэухъумэн, социальнэ политикэр, экономикэр ары нахьыбэу УФ-м и Президент и Джэпсалъэ зыфэгъэхьыгъагъэр. Владимир Путиным къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэныр ары зыфэгъэхьыгъэхэр, — еIо МэщбэшIэ Исхьакъ.

ТитхэкIо цIэрыIо зэрилъы­тэрэмкIэ, хэгъэгур анахь чIыпIэ къин зэрытыгъэ лъэхъаныр ары Владимир Путиныр президент зыхъугъэр. Ащ дэжьым мыщ фэдэ цIыф къэралыгъом ищыкIэгъагъ. В. Путиныр народнэ президент, Урысыер социальнэ къэралыгъоу щыт. Непэрэ мафэм ащ мэхьанэшхо иI.

Псауныгъэм икъэухъумэн епхыгъэ Iофыгъохэр ары анахь шъхьаIэу Президентым зигугъу къышIыгъэхэр.

— Коронавирусым джыри тытекIуагъэп. Ар къызэуалIэ­хэрэм япчъагъэ нахь макIэ хъугъэми, къызэтеуцуагъэу пIон плъэкIыщтэп. Узым тыпэшIуекIоным пае къэралыгъо гъунапкъэ­хэр къэтыухъумэнхэ фае. Вакцинациер цIыфхэм акIуным мэхьанэшхо зэриIэр ыкIи «коллективнэ иммунитетыр» пытэн зэрэфаер Владимир Путиным къыхигъэщыгъ. Джащ фэдэу 2030-рэ илъэсым нэс Урысыем ис цIыфхэм гурытымкIэ къагъа­шIэрэр илъэс 78-рэ хъуныр пшъэрылъ шъхьаIэу пащэм къы­гъэуцугъэхэм ащыщ. Ащ къыхэ­кIэу диспансеризацием джыри нахь зырагъэушъомбгъущт, илъэсэу тызыхэтым ибэдзэогъу мазэ и 1-м къыщегъэжьагъэу шIоигъоныгъэ зиIэхэм зэкIэми ар акIун алъэкIыщт. КъыткIэхъу­хьэрэ лIэужхэм япсауныгъэ изытет мэхьанэшхо зэриIэр Урысыем ипащэ къыхигъэщыгъ. Ащ пае зыныбжь имыкъугъэхэм загъэпсэфынэу лагерхэм кIонхэ амал яIэным пстэуми анаIэ тырагъэтын зэрэфаер къэралыгъом и Президент къыхигъэ­щыгъ. Путевкэм ищэфын тырагъэкIодагъэм ызыныкъо ны-тыхэм къаратыжьынэу предложение къыхьыгъ, — къыIуагъ МэщбэшIэ Исхьакъ.
КIэлэцIыкIу зэрыс унагъохэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъохэм ащыщэу И. МэщбашIэм елъытэ. Ным е тым изакъоу сабыир ыпIуныр къин. Джы ащ фэдэ чIыпIэ итхэм хэушъхьафыкIыгъэ IэпыIэгъу аратыщт. 2021-рэ илъэсым ибэдзэогъу и 1-м къы­щыублагъэу мазэ къэс ахэм ахъщэ тын афэкIощт. Ар, гурытымкIэ лъытагъэу, сомэ 5650-рэ зэрэхъущтыр. Бзылъфыгъэхэу сабый къызфэхъунэу ежэхэу, щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэу­цуагъэхэми къэралыгъор ахъщэ­кIэ адеIэщт. Ахэм мазэ къэс сомэ 6350-рэ къафэкIонэу агъэпсын алъэкIыщт. Джащ фэдэу илъэсэу тызыхэтым ишышъхьэIу мазэ еджапIэм чIэсэу е мыгъэ чIэхьанэу сабый зиIэхэм ахэр илъэсыкIэ еджэгъум фагъэхьазырынхэм пае нэбгырэ пэпчъ сомэ мин пшIырыпшI къэралыгъом къыфитIупщыщт.

Гъэсэныгъэм исистемэ хэхъо­ныгъэхэр ышIынхэр пшъэрылъ шъхьаIэхэм зэращыщыр МэщбэшIэ Исхьакъ къыхигъэщыгъ.

— 2024-рэ илъэсым нэс научнэ ушэтын зэфэшъхьафхэм сомэ триллионрэ миллиард 630-рэ къэралыгъом апэIуигъэ­хьащт.

БлэкIыгъэ илъэсым къыщыублагъэу классым ипэщэ кIэлэегъаджэхэм ахъщэ тедзэу мазэ къэс сомэ минитф къараты. Мыщ къыхиубытагъэхэп гурыт профессиональнэ гъэсэныгъэ язгъэгъотыхэрэр. Джы техникумхэмрэ колледжхэмрэ якIэлэегъаджэхэу купхэм якураторхэм ащ фэдэ ахъщэ тедзэ къаратыщт. Ащ нэмыкIэу илъэситIу благъэм джыри бюджет чIыпIэ мин 45-рэ апшъэрэ еджа­пIэхэм къащызэIуахыщт. Ащ ипроцент 70-р шъолъырхэм аратыщтэу ары Президентым къызэриIуагъэр, — еIо народнэ тхакIом.

2022-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу цIыфхэм къамычъыхьэу, тхылъхэр къамыугъоихэу, «зы шъхьаныгъупчъэ» шIыкIэкIэ федеральнэ пособиехэр, пенсиехэр, социальнэ ахъщэ тынхэр, нэмыкI фэIо-фашIэхэр зэкIэ агъэпсынхэ алъэкIынэу ашIыщт. А шIыкIэр цIыфхэмкIэ Iэрыфэгъу хъущт.

Къэралыгъом зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ышIыным, мамырныгъэ ыкIи щынэгъончъагъэ илъыным, джащ фэдэу нэмыкI хэгъэгухэм зэпхыныгъэ адыри­Iэным сыдигъуи зэрэфэхьазырым, а лъэныкъохэм Владимир Путиным ынаIэ зэратетым мэ­хьанэшхо зэриIэр анахь шъхьа­Iэхэм ащыщэу МэщбэшIэ Ис­хьакъ елъытэ.

ДЕЛЭКЪО Анет.