Мэлылъфэгъум и 25-р – Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо быракъ и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Адыгеим икъэралыгъо тамыгъэхэм ащыщыр зэрэдгъэлъапIэрэр а мафэм къы­хэщы, ячIыгу гупсэу тиреспубликэ зылъытэхэрэр зэкъуегъэуцох.

Дышъэ щэбзищрэ жъогъо 12-рэ зытет быракъ уцышъоу лIэшIэгъу пчъагъэмэ къазэпырахыгъэм къеушыхьаты тятэжъ пIашъэхэм культурэ кIэн бай къызэрэтфагъэнагъэр, тичIыпIэгъухэм лъэныкъо пстэумкIи — наукэмкIи, спортымкIи, нэмыкIхэмкIи гъэхъэгъэшхохэр зэрашIыгъэ­хэр, Адыгеим иблэкIыгъэрэ инеущырэ мафэрэ пытэу зэрэзэпхыгъэхэр.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, мамырэу шъупсэунэу, тиреспублики, Урысыеми апае IофышIоу ешъухьыжьэхэрэм гъэ­хъагъэхэр ащышъушIынэу шъуфэтэIо!

Адыгейми, ащ щыпсэурэ лъэпкъхэми, тикъэралыгъо быракъи тарыжъугъэгушху! Шъуиунагъохэр насыпкIуапIэу щытынэу, шIоу щыIэр зэкIэ къыжъудэхъунэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный