Лъагэу аIэты

Адыгэ Республикэм испорт еджапIэхэм мэфэкIым фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр гъэшIэгъонэу ащыкIуагъэх.

ДзюдомкIэ, самбэмкIэ, атлетикэ онтэгъумкIэ, къокIыпIэм къыщежьэгъэ спорт лъэпкъхэмкIэ, нэмыкI спорт еджапIэхэм, зэнэ­къокъухэр, пIуныгъэм ехьылIэгъэ Iофтхьабзэхэр ащыре­кIокIыгъэх.

— «Спорт бэнакIэм и Маф» зыфиIорэ зэхахьэу тиIагъэм нэбгыри 100-м нахьыбэ хэлэ­жьагъ, — къеIуатэ АР-м самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу Делэкъо Адам. — ЗыгъэсапIэм икъутамэхэм къарыкIыгъэхэри ягуапэу алырэгъум щыбэна­гъэх.

Зэхахьэхэм адыгэ быракъыр ащаIэтыгъ, жъогъо 12-р къызыхэлыдыкIырэ быракъэу лъэпкъ­хэр зэфэзыщэрэр агъэбыбэтагъ.

Мы мафэхэм Урысыем иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэнэ­къокъу Новороссийскэ щэкIо.

— Адыгеим щыщ бэнакIохэр, тренерхэр зэIукIэгъухэм ахэлажьэх, — къытиIуагъ Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу, зэнэкъокъум исудьяу Хъот Юныс. — Новороссийскэ щыкIорэ зэIукIэгъухэм адыгэ быракъыр ащыдгъэбыбэтагъ.