Гъогогъуи 10-рэ шапхъэхэр аукъуагъэх

Мыекъуапэ щызэхащэрэ джэгухэм ахэт машинэхэм гъогурыкIоным ишапхъэхэр гъогогъуи 10-рэ аукъуагъэу Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие ыгъэунэфыгъ.

ПстэумкIи блэкIыгъэ зыгъэпсэфыгъо мафэхэм мэфэкI шIыкIэм тетэу Iофтхьэбзэ 12 респуб­ликэм икъэлэ шъхьаIэ щырекIокIыгъ. А уахътэм къулыкъушIэхэм хэукъоныгъи 10 агъэунэфыгъ. АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, машини 7-мэ яшъхьангъупчъэхэм нэфынэу апхырыкIырэр шапхъэхэм адимыштэу къыхагъэщыгъ.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэшI полицием иIофышIэхэр къэзэрэщэхэрэм, ахэм янэ-ятэхэм, хьакIэу къафэкIуагъэхэм гущыIэгъу афэхъугъэх. Джэгум зэрэхэтхэм фэшI шапхъэхэр аукъонхэ фитыныгъэ зэрямыIэр агурагъэIуагъ. ПсынкIащэу земычъэнхэу, зыщищыкIагъэм макъэ къагъэIузэ, хэукъоныгъэ амышIэу зекIонхэр водитель пэпчъ ипшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр къафаIотагъ.

(Тикорр.).