ШIэныгъэр лъэпсэшIум икъутам

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» и Хэсашъхьэ изичэзыу зэхахьэ Мые­къуапэ щыкIуагъ.

Адыгабзэм игъэфедэн, лъэпкъ Iофхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъухэрэм, мурадхэм, нэмыкIхэм зэгу­рыIоныгъэ ахэлъэу атегущыIагъэх.

Зэфэхьысыжьхэр

Аужырэ мэзэ заулэм Iофэу агъэцэкIагъэр Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан къызэфихьысыжьыгъ.

Адыгабзэр, адыгэ шэн-ха­бзэхэр сурэтхэмкIэ зэгъэшIэ­гъэнхэм, адыгэ хабзэм, адыгэ литературэм, фэшъхьафхэм афэ­гъэхьыгъэ тхылъхэр рес­публикэм къыщыдагъэкIыгъэх. Ахэр кIэракIэу гъэпсыгъэх, кIэ­лэцIыкIухэм, ныбжьыкIэхэм адыгабзэр зэрагъэшIэнымкIэ амалэу яIэм хэхъуагъ.

Ноутбукхэр, мультфильмэхэр, Интернетыр, фэшъхьафхэри еджапIэхэм агъэфедэнхэ алъэкIыщт.

Адыгэ бэнакIэмкIэ зэнэкъо­къухэр Мыекъуапэ щызэхащэхи, спортымрэ пIуныгъэмрэ язэ­пхыныгъэхэр агъэпытагъэх. Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу, Адыгэ Хасэм игъэцэкIэкIо куп хэтэу Хъот Юныс зэнэкъокъум кIэщакIо фэхъугъ.

Шы спортымкIи егъэжьэпIэшIухэр ашIыгъэх. Шыухэм язе­кIо­хэр гъэшIэгъон хъугъэх. Тхьап­шъэкъо Альберт япащэу гъогу чыжьэхэр къакIугъэх. ТекIоныгъэм ия 75-рэ илъэс фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр тари­хъым шIукIэ къыхэнагъэх. Шыу­хэм адыгэ быракъэу аIыгъы-­
гъэр Лъэпкъ музеим чIэлъынэу А. Тхьапшъэкъом зэхахьэм хэлажьэхэрэм къаритыгъ.

Хэбзэ шапхъэ яIэу спорт зэ­нэкъокъухэр, шыу зекIохэр та­пэкIи зэхащэщтых.

Лъэпкъ къэгъэлъэгъонхэр

Республикэм икIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм нэрылъэгъу Iэпы­Iэгъухэр ащагъэпсых.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр адыгэхэм, къэзэкъхэм, урымхэм, нэмыкI лъэпкъхэм якIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм, еджа­пIэхэм лъэпкъхэм яшэн-ха­­бзэ­хэм, тарихъым, искусствэм афэ­гъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонхэр хэушъхьафыкIыгъэхэу къызэрэзэIуахырэм къатегущыIагъ.

Узэдэпсэуным фэшI нахьы­шIоу узэрэшIэн зэрэфаер къыхигъэщызэ, А. Шъхьэлахъом кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм Iофэу ащагъэцакIэрэр зэрэлъагъэкIо­тэщтыр къыIотагъ.

Быракъым и Маф

Адыгэ быракъым и Мафэ мэлылъфэгъум и 25-м агъэмэфэкIыщт. Концертыр зэрэкIощтым, мэфэкIым гъэпсыкIэу иIэщтым, нэмыкIхэм джыри атегущыIэщтых.

ШIэжьым и Маф

Кавказ заор заухыгъэр илъэ­си 157-рэ жъоныгъуакIэм и 21-м хъущт. Ащ фэгъэхьыгъэ зэха­хьэм Адыгэ Хасэр зэрэхэлэ-
жьэщтри агъэунэфыгъ.

ЗэIукIэгъухэр

Дунэе Адыгэ Хасэм и Конгресс 2021-рэ илъэсым, Iоныгъо мазэм зэрэщыIэщтым, ащ Адыгэ Хасэр зэрэхэлэжьэщтым, нэмыкIхэм зэхахьэм щатегущыIагъэх.

ШIушIагъэр чIыгум къыщежьэ

Адыгеир зыщыпсэурэ чIыгур дахэ, хъопсагъо. Культурэр, спортыр, щыIэныгъэм инэмыкIырэ лъэныкъохэр пштагъэми, укъызэрэщытхъунэу щыIэр бэ. Лъэхъэнэ къызэрыкIоп тызы­хэтыр, арэу щытми, культурэм иунэхэр, еджапIэхэр, кIэлэ-­
цIыкIу IыгъыпIэхэр кIэу щашIых, зэтырагъэпсыхьажьых. Мэшэлахь, Адыгэ Республикэр идэхагъэкIэ, псэукIэу иIэ хъу­рэмкIэ Урысыем ишъолъырхэм къахэщы.

ТищыIакIэ зэхъокIыныгъэу фэхъухэрэр Урысыем, IэкIыб хэгъэгухэм ащашIэ зэрэхъугъэм тырэгушхоми, гумэкIы­гъо­хэр тиIэх.

ТигумэкIхэр

Теуцожь районым икъуа­джэхэу Гъобэкъуае, Джэджэ­хьаблэ, Къунчыкъохьаблэ, рес­публикэм инэмыкI къуаджэ-
хэм тилъэпкъэгъу унагъохэр ащыпсэунхэу къэкощыжьых. Казахстан щыщхэр непэ зы­фэдизыр къэтэлъытэ, япчъагъэ зэрэхэхъощтым щыгъуазэхэр къытхэтых.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм адыга­бзэр, урысыбзэр ащызэрагъашIэ. Къэкощыхэрэ лъэпкъ­хэм яфэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн, яегъэджэн, ахэр къыб­дэпсэунхэр Iоф къызэрыкIоу тлъытэрэп. Республикэм ис адыгэхэм яныдэлъфыбзэ, шэн­хабзэхэр къаухъумэнхэм афэшI, ятарихъ чIыгу лъапсэу щашIыгъэр агъэпытэным пае къэралыгъор IэпыIэгъу къафэхъу.

УичIыгу уисыныр, бгъэдэхэныр тэ, адыгэхэм, шэнышIу бэшIагъэу тфэхъугъ. КъэкIо­жьырэ лъэпкъхэми ащ фэдэ гупшысэхэр яIэхэу щэрэIэх.

Тикъуаджэхэм адэт унэхэр нэкIэу щымытынхэм, псэукIэ дэ­гъу ащытиIэным афэшI тэ ­къытэлъытыгъэр дгъэцэкIэн фае.

Адыгэ Хасэм изэхахьэ къыщыгущыIагъэх ЦIыкIушъо Ас­лъан, Болэкъо Аслъан, Ламыкъо Эдуард, Ацумыжъ Юсыф, Тхьапшъэкъо Альберт, Бэгъушъэ Алый, Къэбэртэе Адам, Чэмышъо Гъазый, Нэгъуцу Ас­лъан, Уджыхъу Марыет, Абрэдж Нурдин, ЛIышэ Ахьмэд, нэмыкIхэри.

Адыгэ Республикэм и Парламент и Тхьаматэ игуадзэу, Адыгэ Хасэм и Хэсашъхьэ хэтэу Шъао Аскэр зэхахьэм къы­щыгущыIагъ.

ЗэIукIэм къыщаIэтыгъэ Iо­фыгъохэм яхьылIэгъэ унашъохэр ашIыгъэх. ШIэныгъэр лъэ­псэшIум икъутамэ къызэрэщежьэрэр, лIэужхэм язэпхы­ныгъэхэр хабзэм икъулыкъу­шIэхэмрэ общественнэ IофышIэ чанхэмрэ зэрагъэпытэрэр хагъэунэфыкIыгъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.