Шапхъэхэр кIаджыкIыжьых

ГъогурыкIоным ишапхъэхэр яцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу ябгъэшIэным мэхьанэ зэриIэр къагурыIозэ, инспекторхэм Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр кIэлэеджакIохэм афызэхащэх. Ахэм зэу ащыщ бэмышIэу Мыекъуапэ щыкIуагъэу «Шагающий автобус» зыфиIорэр.

Пшъэрылъ шъхьаIэу мыщ иIагъэр ныбжьыкIэ цIыкIухэр еджапIэм зэрыкIощтхэ гъогу щынэгъончъэхэм якъыхэхын икIэрыкIэу кIаджыкIыжьыныр, гъогурыкIоным ишапхъэу амышIэхэрэр агурыгъэIогъэнхэр ары.

Iофтхьабзэм ипэублэ полицейскэхэм кIэлэеджакIохэр тротуарым тыращагъэх. Ащ зэрэтетыщтхэ ыкIи машинэхэр зыщызекIохэрэ гъогур зэрэзэпачыщт шIыкIэхэр кIарагъэджыкIыжьыгъ. Джащ фэдэу, нэфрыгъуазэм шъо зэфэшъхьафэу иIэхэм ямэхьанэ агу къагъэкIыжьыгъ. АмыгъэIорышIэрэ лъэсрыкIо зэпырыкIыпIэм сакъыныгъэ анахьэу къызэрэзыщыхагъэфэн фаем анаIэ тырарагъэдзагъ.

Iофтхьабзэр заухым, еджапIэм къагъэзэжьыгъ. Къэралыгъо автоинспекторхэм Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм нэфынэр къэзытырэ пкъыгъохэр афагощыгъэх.

Iэшъынэ Сусан.