Хабзэр ыукъуагъ

Урысыем и Следственнэ комитет Адыгэ РеспубликэмкIэ ис­лед­ственнэ гъэIорышIапIэ иотделэу уголовнэ Iоф хьылъэхэр зэхэзыфырэм Урысыем и МВД Мыекъопэ районымкIэ иот­дел ипащэ уголовнэ Iоф къыфызэIуихыгъ.

Урысые Федерацием и Уголовнэ кодекс ия 285-рэ статья иа 1-рэ Iахь зигугъу къышIырэ бзэджэ­шIагъэр зэрихьагъэкIэ (иIэ­натIэ къыз­фигъэфе­дагъэкIэ) хъу­лъфыгъэм егуцафэх.

Урысыем щынэгъончъэнымкIэ и Федеральнэ къулыкъу Адыгэ Республи­кэмкIэ и ГъэIорышIапIэрэ Адыгеим и МВД щынэгъончъэнымкIэ иподразделе­ниерэ уплъэкIунхэр зызэхащэхэ нэуж ары уголовнэ Iофыр къызызэIуахыгъэр.

Следствием зэригъэунэфыгъэмкIэ, полицием иотдел ипащэ иподразделение щыкIагъэу иIэхэр чIиухъумэу ыIозэ, зыгорэм имылъку зэратыгъугъэм ехьылIэгъэ тхылъэу ыцIэкIэ къагъэхьыгъэр регистрацие ышIыгъэп. НэмыкIэу къэпIон хъумэ, бзэджэшIагъэ зэрэзэра­хьагъэр чIиухъумагъ.

Полицием иIофышIэ мы­тэрэзэу зэрэзекIуагъэмкIэ, хабзэм къыдилъытэрэр зэ­римыгъэцэкIагъэмкIэ тхылъыр къыIэкIэзыгъэ­хьагъэм ифитыныгъэхэр ыукъуагъэх.

БзэджэшIагъэу зэрахьагъэм изэхэфын епхыгъэ следственнэ, процессуальнэ Iофхэр джыри зэрафэх. Уголовнэ Iофым изэхэфын аухыгъэгоп.