Урысыбзэр зэрашIэрэр къагъэлъэгъуагъ

IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыгъэ студентхэу Адыгэ къэралыгъо университетым щеджэхэрэм урысыбзэмкIэ мы мафэхэм диктант атхыгъ. Апшъэрэ еджапIэм итхылъеджапIэ ар щыкIуагъ.Адыгэ къэралыгъо университетым истуденти 180-рэ Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъ. Ащ зэфэ­хьысыжьэу фэхъугъэхэм комиссием хэтхэр ыгъэрэзагъэх. Хэ­у­къоныгъэ зымы­шIыгъэхэм сертификатхэр афа­гъэшъоша­гъэх.

Ахэр: филологическэ факультетым истудентэу Евгений Харченкэр, IэкIыб къэралыгъуабзэхэмкIэ факультетым истуденткэу Махри Шариповар ыкIи дунэе факультетым истуденткэу Лачын Гурбанмырадовар.

Диктантэу атхыгъэм къыгъэлъэ­гъуагъ Адыгэ къэралыгъо университетым щеджэхэрэм урысыбзэр шIу зэралъэгъурэр ыкIи дэгъоу зэрэзэрагъашIэрэр.

ДЕЛЭКЪО Анет.