«Студентхэм ягъатхэ» ныбжьыкIэхэм зыкъыщагъэлъэгъуагъ

Студентхэм яфестивалэу «Весна АГУ-2021» зыфиIорэр Адыгэ къэралыгъо университетым щыкIуагъ. Республикэм иапшъэрэ еджапIэхэм, колледжхэм ястудентхэм ясэнаущыгъэ ащ къыщагъэлъэгъуагъ.

Илъэс 22-рэ хъугъэ мы Iоф­тхьабзэр республикэм зыщызэхащэрэр. Ащ кIэщакIо фэхъу­гъэр Адыгэ къэралыгъо университетыр ары. 2003-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мые­къуа­пэ» иадминистрацие яIэпыIэгъу. Мы илъэсым Мыекъопэ къэлэ администрацием гъэсэныгъэмкIэ ыкIи ныбжьыкIэ политикэмкIэ икомитетхэр IэпыIэгъу къафэхъугъэх.

Медицинэ колледжым, кIэлэегъэджэ колледжэу Хъ. Андырхъуаем ыцIэ зыхьырэм, Ханскэм дэт Мыекъопэ политехническэ техникумым, Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэ искусствэхэмкIэ Адыгэ респуб­ликэ колледжыр ыкIи Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иполитехническэ колледж истудентхэр ары мыгъэ хэлэжьагъэхэр.

Ащ нэмыкIэу, Адыгэ къэралыгъо университетым иаспирантхэм, студентхэм я Союз хэтхэм ащыщхэм, адыгэ лъэпкъ къэшъокIо купэу «Нарт» зыфиIорэми къэгъэлъэгъонхэр къагъэхьазырыгъэх.

Iофтхьабзэр мэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъ. БлэкIыгъэ илъэсхэм фестивалым текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэм ар къагъэдэхагъ.

АКъУ-м иректор ыцIэкIэ культурэм ылъэныкъокIэ ректорым иупчIэжьэгъоу Тыгъужъ Фатимэ къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс къарихыгъ.

— Нэбгырэ пэпчъ сэнаущыгъэ горэ хэлъ, хэта зышIэрэр мы фестивалыр IэубытыпIэ шъуфэ­хъунышъ цIэрыIо шъухъункIи мэхъу. ИлъэсипшI хъугъэу Урысые студенческэ гъатхэм ишъо­лъыр площадкэу Адыгэ къэралыгъо университетыр щыт. Сэнаущыгъэ зыхэлъэу дгъэунэфыхэрэр ыпэкIэ лъыкIотэщтых. Арышъ, еджэнымкIи, IофшIэнымкIи, творчествэмкIи гъэхъэгъэшIухэр шъушIын амал шъуиI, — къыIуагъ Тыгъужъ Фатимэ.

Фестивалым иящэнэрэ мафэ командэхэм язэнэкъокъу ау­хыгъ.Сценэм къытехьагъэхэм ащы­-щэу АКъУ-м и МГГТК истудентхэм «Гъатхэм ипэгъокIэу» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоныр къа­шIыгъ. Iофтхьабзэм зызэрэфагъэхьазырыгъэр ахэм къаIотагъ, акробатикэм ылъэныкъо­кIэ, орэдкъэIонымкIэ, бальнэ къэшъонымкIэ ыкIи нэмыкIхэмкIэ сэнаущыгъэу ахэлъыр къагъэлъэгъуагъ.

Социальнэ технологиехэмкIэ ыкIи зекIонымкIэ факультетым къэгъэлъэгъон щхэнэу къыгъэ­хьазырыгъэр зэкIэми агу ри­хьыгъ. Ащ нэмыкIэу лъэпкъ зэфэшъхьафхэм абзэкIэ орэдхэр къаIуагъэх, лъэпкъ къашъохэр къашIыгъэх.

Инженернэ-физическэ факультетым якъэгъэлъэгъон компьютернэ джэгунхэм афэгъэхьыгъагъ. Артист шъыпкъэ­хэм афэдэу ахэм зыкъагъэлъэ­гъуагъ, къокIыпIэ къашъохэр къашIыгъэх.

Мэлылъфэгъум и 8-м фестивалым лъыпадзэжьыгъ. Творчествэм ылъэныкъокIэ командэ 11 ащ хэлэжьагъ, зэкIэмкIи къэгъэлъэгъон 40 къагъэхьазырыгъ. Орэдхэр къаIуагъэх, усэхэм къяджагъэх, сэхэр аIыгъэу къэшъуагъэх, пщынэ къеуагъэх, театральнэ къэгъэлъэгъонхэр къашIыгъэх. Студентхэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ сэнаущыгъэшхо ахэлъэу къычIэкIыгъ.

Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм лъэшэу агу рихьыгъ зэо лъэхъа­ным къаIощтыгъэ орэдхэр.

Анахь дэгъухэр къыхахынхэр жюрим IэшIэх къыфэхъугъэп, сыда пIомэ, зым нахьи адрэм нахь гъэшIэгъонэу зыкъагъэлъэ­гъуагъ. ОсэшI купым хэтыгъэх «Российская студенческая весна» зыфиIорэм ишъолъыр программэ ипащэу, АКъУ-м культурэмкIэ и Гупчэ ипащэу, АР-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Мурэтэ Лидие, АР-м изаслуженнэ артисткэу, «Налмэсым» балетымкIэ ирепетиторэу Шъхьаплъэкъо Тэмарэ, Адыгеим и Лъэпкъ театрэ ирежиссер шъхьаIэу, Абхъазым изаслуженнэ IофышIэу Исупэ Тимур, нэмыкIхэри.

Творчествэм ылъэныкъокIэ ныбжьыкIэхэм ясэнаущыгъэ зэрэхагъэхъуагъэм щэч хэлъэп. Лъэпкъ искусствэм ишъэфхэр зэрагъэшIагъэх, адыгэ шъуашэр ащыгъэу къашъохэ зыхъукIэ гур къеIэты, лъэпкъ щэн-хабзэхэм ямэхьани зэхэошIэ.

«Студентхэм ягъатхэ» адыгэхэм анэмыкIэу урысхэр, Гурыт Азием хэхьэрэ къэралыгъохэм ялIыкIохэр ыкIи нэмыкIхэр хэлэжьагъэх. Мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм мэхьанэшхо яI, искусствэм ныбжьыкIэхэр зэфещэх, яныбджэгъуныгъэ агъэпытэ.

Факультет зэфэшъхьафхэм ястудентхэм зэрифэшъуашэу зыкъагъэлъэгъуагъ, уцугъо зэфэшъхьафхэмкIэ ныбжьыкIэхэр зэнэкъокъугъэх. ТекIоныгъэ къы­дэзыхыгъэхэр фестивалым и Гала-концерт хэлэжьэщтых ыкIи Нижний Новгород щыкIощт финалым Адыгеир къыщагъэлъэ­гъощт.

ДЕЛЭКЪО Анет.