Пчъагъэр еплъыкIэм диштэрэп

«Мэщыкъу» Пятигорск – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 1:0.
Мэлылъфэгъум и 10-м Пятигорскэ щызэIукIагъэх.

«Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Такълый, Подковыров, ХъуакIо, Палажнов, Букия (Крылов, 54), Газиты, Ашэ (Ещенко, 84), Андрейченко, Конов, Бабенко.


Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр: Победимов – 86.

ЗэIукIэгъур хьылъэу кIуагъэ. ТиешIакIохэу Гиголаевым, Такълыим, Ещенкэм, Къонэм къафигъэпытагъ. Я 48-рэ ыкIи я 60-рэ такъикъхэм Бабенкэмрэ Хъуа­кIомрэ ешIапIэм къыригъэкIы­гъэх. «Мэщыкъом» иешIэкIуи 2-мэ судьям афигъэпытагъ.

— Пятигорскэ икомандэ нахь дэгъоу «Зэкъошныгъэр» ешIагъ, ау хъагъэм Iэгуаор дидзэн ылъэ­кIыгъэп. Судьям изекIуакIэ гурыIогъуаеу щытыгъ. ТиешIэкIуитIу зэIукIапIэм къызэрэригъэкIыгъэр къытэгоуагъ, — къытиIуагъ тиклуб итренер шъхьаIэу Ешыгоо Сэфэрбый.

КIэуххэр

ЯтIонэрэ купым хэт футбол клубхэм мэлылъфэгъум и 10 – 11-м я 23-рэ ешIэгъухэр яIагъэх. ЗэIукIэгъухэм якIэуххэр зэтэ­гъапшэх.

СКА – «ТIуапсэ» — 4:0, «Анжи» — «Биолог» — 3:2, «Спартак» — «Черноморец» — 0:2, «Динамо» — «Ессентуки» — 2:2, «Махачкала» — «Кубань-Холдинг» — 1:3, «Кубань» — «Краснодар-3» — 1:0, «Интер» — «Легион» — 2:2.

ЧIыпIэхэр

1. «Кубань-Холдинг» — 54
2. «Кубань» — 52
3. «Черноморец» — 46
4. СКА – 43
5. «Легион» — 43
6. «Анжи» — 34
7. «Форте» — 30
8. «Спартак» — 30
9. «Махачкала» — 27
10. «Динамо» — 27
11. «Мэщыкъу» — 25
12. «Краснодар-3» — 21
13. «Биолог» — 21
14. «Зэкъошныгъ» — 19
15. «Интер» — 13
16. «Ессентуки» — 12
17. «ТIуапсэ» — 7.

Мэлылъфэгъум и 15-м я 25-рэ ешIэгъухэр ятIонэрэ купым щыкIощтых. ЗэIукIэгъу анахь гъэшIэгъонхэм ащыщ хъущт Краснодар ифутбол клубхэу «Кубань» ыкIи «Кубань-Холдинг» язэнэ­къокъу. Апэрэ чIыпIэм фэба­нэхэрэм талъыплъэщт. «Зэкъош­ныгъэр» я 7-рэ чIыпIэр зыIыгъ клубэу «Фортэм» Мыекъуапэ щыIукIэщт.