Мэлылъфэгъум зимэфэкIхэр

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм пенсиер е нэмыкI ахъщэ тынхэр зыIэкIигъахьэхэрэм ащыщэу нэбгырэ 16-мэ яюбилей мы мазэу къихьагъэм хагъэунэфыкIыщт.

Ахэм ащыщэу нэбгыри 7-мэ аныбжь илъэс 90-рэ, 9-мэ илъэс 95-рэ мэхъу. ЗимэфэкIхэр зэкIэри Хэгъэгу зэошхом иветераных, хэлэжьагъэх е тылым щыIагъэх. Анахьыбэр бзылъфыгъ. Ахэм ащыщхэм ижъырэ цIэ гъэшIэгъонхэр зэряIэхэр хэд­гъэунэфыкIымэ тшIоигъу. Гущы­Iэм пае, Шеваль зым ыцI, адрэр Кнарик, Айщэт зыцIи ахэт.

Мэлылъфэгъум зимэфэкIхэм щыIэныгъэ гъогу гъэшIэгъон къэзыкIугъэу, обществэм ыпашъхьэ гъэхъэгъэ инхэр щызышIыгъэхэр, Адыгеим имызакъоу, хэгъэгум социальнэ ыкIи экономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм зиIахь мымакIэу хэзылъхьагъэхэр ахэтых.

Зэрэхабзэу юбилярхэм УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр къызщафэгушIорэ тхылъхэр къаIукIэщтых. ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэ иIофышIэхэри афэгушIох, псауныгъэ яIэу джыри бэрэ ягупсэхэм ашъхьагъ итынхэу афэлъаIох!

Нэбгырэ 96-мэ къа­ратыщт

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным иунашъоу 2019-рэ илъэсым къыдэкIыгъэм диштэу ТекIоныгъэм и Мафэу къэблагъэрэм ипэгъокIэу Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм, сэкъатныгъэ хэзыхыгъэхэм ахъщэ тынэу сомэ мин пшIырыпшI къаратыщт.

Къутамэу АР-м щыIэм ар зыте­фэхэрэм игъом аIэкIэгъэхьэгъэнымкIэ ищыкIэгъэ пстэур ыгъэ­хьазырыгъ. Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэу е сэкъатныгъэ хэзы­хыгъэу мы ахъщэ тыныр къыз­фэкIонэу Адыгеим исыр нэбгырэ 96-рэ мэхъу. Ахэм тхылъхэр къагъэхьазырынхэ ищыкIагъэп, фондым испециалистхэм афагъэ­псыщт, мэлылъфэгъу мазэм пенсиеу къафэкIощтым ахъщэр къыдатыщт.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.