КIэлэцIыкIухэм аIукIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кос­монавтикэм и Мафэ ыкIи Юрий Гагариныр космосым зыбыбыгъэр илъэс 60 зэрэ­хъугъэм афэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэу кIэлэ­цIыкIу технопаркэу «Кванториум» зыфи­Iо­рэм зэхищагъэхэм ахэлэжьагъ.

ЗэIукIэгъур рамыгъажьэзэ ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ юбилеим фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонэу кIэлэцIыкIухэм къагъэхьазырыгъэм республикэм ипащэ екIолIагъ, ащ осэшIу фишIыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ мы мэхьа­нэшхо зиIэ мэфэкIымкIэ къэзэрэугъоигъэхэм къафэгушIуагъ, цIыфыр апэрэу космосым зэ­рэбыбыгъэр анахь мэхьанэшхо зиIэ хъугъэ-шIагъэу тарихъым къызэрэхэнэжьыгъэр хигъэунэфыкIыгъ.

— Тикъэралыгъо, тинаукэ космосым гъогу щыпхыращыгъ, цIыфым амалэу IэкIэлъым гъунапкъэ зэримыIэр ащкIэ къаушыхьатыгъ. А лъэгэпIэ инхэм танэсынымкIэ тишIэныгъэлэжьхэм ыкIи космонавтхэм, тицIыфхэм Iофышхо ашIагъ, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Узэрыгушхон плъэкIыщт къэ­гъэлъэгъоныбэ Урысыем зэриIэр, коронавирусым пэшIуе­кIогъэнымкIэ апэрэ вакцинэр тишIэныгъэлэжьхэм къызэраугупшысыгъэр ыкIи зэратхыгъэр ахэм зэу зэращыщыр респуб­ликэм ипащэ къыIуагъ.

— Шъуащыщхэр ушэтын Iоф­шIэным зэрэпылъхэм дэгъоу сыщыгъуаз. Ар шIуагъэ къэ­зытыщт опытэу шъоркIэ щыт. Наукэм зищыIэныгъэ гъогу езыпхы зышIоигъохэр къызэ­рэ­шъухэкIыщтхэм сицыхьэ телъ. ЫпэкIэ тылъызгъэкIотэщт текIоныгъакIэхэр къэралыгъом ищыкIагъэх, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Космонавтикэм хэхъоныгъэ ышIыным зиIахьышIу хэлъ Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу, Адыгеим къыщыхъугъэ Анатолий Березовоим урыгушхон зэрэфаер шъолъырым ипащэ хигъэунэфыкIыгъ. Инэм дэт гурыт еджапIэу N 2-м непэ ащ ыцIэ ехьы. Джащ фэдэу Мые­къуапэ къыщыхъугъэ Арутюн Кивирян Роскосмосым икосмонавтхэм яотряд хэхьагъ ыкIи быбынэу зегъэхьазыры.

Республикэм ипащэ ипшъэ­рылъкIэ УФ-м зыухъумэжьыным­кIэ и Министерствэ Iофышхо дашIагъ, Мыекъуапэ дэт офицерхэм я Унэ гъэцэкIэжьын ин­хэр рашIылIэнхэр ащ зэфэ­хьысыжь фэхъугъ. ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, АР-м иветеранхэм я Советрэ Юнармием ишъо­лъыр штабрэ мыщ чIэтыщтых.

* * *

Мы мэфэ дэдэм республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат АР-м ишъолъыр модельнэ гупчэ ащы­IукIагъ волонтерхэм — Урысые Iофтхьабзэу «Тызэгъусэх» зы­фиIо­рэм илIыкIохэм ыкIи УФ-м и Конституцие зэхъокIыныгъэхэр фэшIы­гъэн­хэм фэгъэхьыгъэ мэкъэтыным изыфэгъэхьазырын хэлэжьагъэхэм.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, АР-м иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къо­джэ Аслъан, Урысыем и ЛIыхъу­жъэу Цэй Эдуард, Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет итхьама­тэу, «Юнармием» ишъолъыр къутамэ иштаб ипащэу Джа­рымэкъо Азмэт.

Волонтерствэм непэ щыIэныгъэм чIыпIэшхо зэрэщиубытырэр, социальнэ мэхьанэ зи­Iэ Iофыгъохэм язэ­шIохынкIэ цIыфхэр зэрэзэрипхыхэрэр, гумэкIыгъо къызфыкъокIыгъэхэм IэпыIэгъу зэра­фэ­хъурэр, Iофтхьэ­бзэшхохэм язэхэщэн кIэщакIо зэрэфэхъурэр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

— Типрезидентэу Владимир Путиным къызэриIуагъэу, «пандемием пэшIуекIогъэнымкIэ гуфитхэр кIочIэ шъхьаIэ хъу­гъэх». Тиволонтерхэм алъэкI къамыгъанэу медицинэм иучреждениехэм, кол-гупчэхэм Iоф ащашIагъ, зыныбжь хэкIота­гъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэх, гъомылапхъэхэр, Iэзэгъу уцхэр къыращэкIыгъэх. Адыгеим щы­псэурэ нэбгырэ миным ехъу къэралыгъо Iофтхьабзэу «Тызэгъусэх» зыфиIорэм хэлэжьа-гъэх. Ахэр ныбжьыкIэ закъохэп, тинахьыжъхэри ахэтых, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу волонтерхэр зыхэлэжьэгъэхэ Iофтхьэбзэ инхэр блэкIыгъэ илъэсым къэралыгъом щырагъэкIокIыгъэх. Ахэм ащыщых ТекIоныгъэм июбилей ихэгъэунэфыкIын, УФ-м и Конституцие зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм фэ­гъэхьыгъэ мэкъэтыным изыфэгъэхьазырын, нэмыкIхэри.

Iофтхьабзэхэу «Волонтеры Конституции» ыкIи «Тызэгъусэх» зыфиIохэрэм чанэу ахэлэжьагъэхэм УФ-м и Президент ирэзэныгъэ тхылъхэр аратыжьыгъэх. Ахэм ащыщых Дмитрий Барабутиныр, Абэсэ Мурат, Пхэнэе Саидэ, Ирина Лебедевар, Абрэдж Сабинэ, Оксана Слюнковар, Шэуджэн Асиет, Къэзэнч Симэ, Устэ Ла­рисэ, Яна Герасимовар, Ованес Шекерьянц, Денис Куличенкэр, Анна Ковалевскаяр, Оксана Питюковар, ХьакIэгъогъу Казбек, Гумэ Анжелэ, Абэсэ Джульетэ.

Волонтер движением Iэпы­Iэгъу къыфэхъурэ республикэм ипащэ ныбжьыкIэхэр къыфэ­рэзагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу