Космонавтикэм и Мафэ фэгъэхьыгъэу

Мэлылъфэгъум и 12-м Юрий Гагариныр апэрэу космосым зыбыбыгъагъэр мыгъэ илъэс 60 хъугъэ. Ащ ехъулIэу юнармейцэхэм ыкIи дзэм къулыкъу щызыхьыхэрэм апае Iоф­тхьэбзэ гъэшIэгъонхэр зэхащагъэх. Анахьэу ныбжьыкIэхэм агу рихьыгъэр Мые­къопэ районым ит поселкэу Краснооктябрьскэм дэт республикэ планетариер ары.

Астрономием, галакти­кэм, планетэм ыкIи жъуагъохэм афэгъэхьыгъэ лекцие гъэшIэгъонхэм Мые­къо­пэ гарнизоным дзэ къу­лыкъу щызыхьыхэрэм, дзэ авиационнэ заведениехэм якурсантхэм, юнармейцэхэм къафеджагъ планетарием ипащэу Виктор Матюшиныр.

ТехнологиякIэхэр къы­зыфигъэфедэхэзэ къэбар гъэшIэгъонхэр ныбжьыкIэ­хэм къафиIотагъэх ыкIи къаригъэлъэгъугъэх. Илъэс 90-рэ зыныбжь хъулъфы-гъэу космосыр зищыIэныгъэ щыщ хъугъэм ежь-ежьырэу ыгъэхьазырыгъэ ма­кетхэр пстэуми ашIогъэ­шIэгъоныгъэх.

Тыгъэм исистемэ планетэ пчъагъэу хахьэрэр, ахэм ащыщэу Юпитерыр анахь зэрэиныр, Плутоныр зэращымыщыр ыкIи нэмыкIхэр Iофтхьабзэм къекIолIагъэ­хэм агу къыгъэкIыжьыгъэх.

Нэужым тематическэ тхылъхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр ныбжьыкIэхэм арагъэлъэгъугъ, лет­чикым ишъуашэхэр зы-
ща­лъагъэх, Юрий Гагариным игъэхъагъэхэр къизы­IотыкIырэ сурэтхэм яплъыгъэх.

ДЕЛЭКЪО Анет.