Гуащэр, нысэр къыодэIуа?

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адам ыцIэ зыхьырэм мэлылъфэгъум и 14-м адыгабзэкIэ къэгъэлъэгъоныр щыкIощт.

— Урысыем культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Цэй Ерстэм ытхыгъэм техыгъэу «Угощэ дэгъумэ, урихьылIагъ» зыфиIорэ спектаклэр ятIонэрэу дгъэуцу­жьыгъ, — къытиIуагъ къэгъэлъэ­гъоным ирежиссерэу, Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс. — Спектаклэр адыгабзэкIэ къэдгъэлъэгъоным фэшI зэхэщэн IофхэмкIэ респуб­ликэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэр» IэпыIэгъу къытфэхъугъ. Ащ фэшI Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан, Хэсашъхьэм хэтхэм тафэраз, «тхьашъуегъэ­псэу» ятIожьы тшIоигъу.

Къэгъэлъэгъоныр адыгэ уна­гъом ищыIакIэ ехьылIагъ. Нысэр зэсэгъэ шэн-зекIуакIэхэр унэгъуа­кIэу зэрыхьагъэм щигъэфедэнхэу регъажьэ, гуащэм гурыIорэп. Сабый къыфэхъугъэу унагъом екIыжьы. Нысэм унагъом къызэригъэзэжьыгъэ шIыкIэр,

гуащэм, нэмыкIхэм язекIуакIэхэр дэгъоу къагъэлъагъо артистхэу Бэгъ Алкъэс, ЛIый Бэлэ, Кобл Зурыет, ШъхьакIэ Арсен, Мышъэ Аскэр.
— Адыгабзэр, лъэпкъ шэн-хаб­зэхэр зэгъэшIэгъэнхэмкIэ спектаклэхэр нахьыбэрэ къалэхэм, къуаджэхэм къащыгъэлъэгъонхэ фае, — къытиIуагъ Адыгэ Хасэм и Хэсашъхьэ хэтэу Нэхэе Аслъан. — Режиссерым, артистхэм таIу­кIагъ, нэмыкI къэгъэлъэгъонхэр зэхащэнхэ ямурад.

Оркестрэм идирижерэу Аркадий Хуснияровым, артистхэу ЛIый Бэлэ, Бэгъ Алкъэс, фэшъхьафхэм спектаклэр ашIогъэшIэгъон, те­атрэр зыгу рихьыхэрэм зэраIукIэщтхэм дэгуIэх.