Апэрэ уцугъом Адыгеир пхырыкIыгъ

Дзэ зыгъэхьазырыным ыкIи егъэджэным афэгъэхьыгъэ зэнэ­къокъоу УФ-м ишъолъырхэм азыфагу щызэхащагъэм иапэрэ уцугъо изэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх.

КъызэрэнэфагъэмкIэ, ятIо­нэрэ уцугъом ихьагъэх Адыгэ Республикэр, Омскэ ыкIи Брянскэ хэкухэр.

Къыблэ дзэ шъолъырым ипресс-къулыкъу ипащэу, полковникэу Вадим Астафьевым къызэритырэмкIэ, ятIонэрэ уцугъом къыдыхэлъытагъэу шъолъырэу ащ хэхьагъэхэм дзэ учетым изэхэщэн, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэмрэ дзэ комиссариатхэмрэ зэдэлэ­жьэныгъэу яIэр, нэмыкIхэри гупчэ комиссием ыуплъэ­кIущтых.

Къыблэ дзэ шъолырым ипащэ анахьэу ынаIэ зы­т­ригъэтырэр военкоматхэм УФ-м исубъектхэм ягъэцэ­кIэкIо хэбзэ къулыкъухэм, предприятиехэм ыкIи учреждениехэм язэпхыныгъэ гъэпытэгъэныр ары.

Абрэдж Сэтэнай.