«ШIуагъэ къэзытыгъэр лъыдгъэкIотэн, щыкIагъэхэм Iоф адэтшIэн фае»

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным 2019 — 2020-рэ илъэсхэм УФ-м ФедерациемкIэ и Совет фэгъэзэгъэ джэпса­лъэу къышIыгъэхэм къащыхигъэщыгъагъэхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэ зэрэхъугъэм зыщатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо зэхищэгъагъ.

ЗэшIохыгъэ хъугъэхэри, джыри шIэгъэн фаехэри ащ щызэхафыгъэх. Президентым псэупIэхэм ауасэ зэрэдэкIуаерэм ушъхьагъоу фэхъурэм хэплъэ­нэу, уплъэкIунхэр зэхищэнхэу Федеральнэ монополием пэшIуе­кIорэ къулыкъум пшъэрылъ фишIыгъ, еджапIэхэм интернетыр зэраращалIэрэ уасэхэр имыфэшъуашэу къызэраIэтыгъэ­хэми ащ фэгъэзагъэхэм Iоф дашIэнэу къариIуагъ, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ятыни лъыплъэнхэу къафигъэпытагъ.

— Iофэу тшIэрэм цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIум ылъэныкъо­кIэ зэхъокIыныгъэу фишIыгъэм, къалэхэм, районхэм, экономи­кэм, социальнэ лъэныкъом хэхъоныгъэхэр ашIынхэм зэрэфэIорышIэрэм тахэплъэнышъ, зэфэхьысыжьхэр тшIынхэ фае, — къыIуагъ къэралыгъом ипащэ джэпсалъэхэр пхырыщыгъэ зэрэхъугъэм уасэ къыфишIызэ. — КIэщакIо тызыфэхъугъэхэм цIыфхэм, бизнесым, чIыпIэхэм федэ къафахьыгъэмэ, ахэр зэрэлъыдгъэ­кIотэщтхэм тызэдежъугъэгупшыс. Ау шIогъэшхо къамытыгъэу щыIэныгъэм къегъэлъагъомэ, нэмыкIэу тиIофшIэн дгъэпсын фае. МышIагъэу, дэгъэзыгъэ хъугъэхэми шъхьаихыгъэу, зытетым тетэу ягугъу тшIынэу щыт.

УФ-м и Президент кIэщакIо фэхъугъэу, джэпсалъэхэм ащыщ къыщыхигъэщыгъагъ ны мылъкум фэгъэхьыгъэ программэм ипIалъэ лъыгъэкIотэгъэныр, апэрэ сабыим паи къэтыгъэныр. Унэгъо ныбжьыкIэхэм ар къызэрашъхьэпагъэр шIуагъэ къэзытыгъэхэм зэу ащыщэу Владимир Путиным ыцIэ къыри­Iуагъ.

МакIэу лъыкIуатэхэрэм ахи­лъы­тагъ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ятын, унэе псэупIэхэм яшIын IэпыIэгъу етыгъэныр, цифрэ шIыкIэм техьэгъэныр. Iофэу шIагъэ хъугъэр куоу зэхэфыгъэ­ным къыкIэлъыкIорэ Джэпса­лъэм игъэхьазырынкIэ мэхьанэ зэриIэр Президентым къыкIи­гъэтхъыгъ.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм яшIынкIэ ыкIи ятынкIэ, анахьэу яслехэр ары зигугъу къышIы­гъэр, пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр къэралыгъом ипащэ къышIы­гъэх. БлэкIыгъэ илъэсым зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэм иягъэ къэкIуагъэ нахь мышIэми, мылъкум игъэфедэн нэмыкI екIолIакIэ къыфагъотыгъэмэ, программэр икъоу гъэцэкIагъэ зэрэхъущтыгъагъэр ащ къыкIигъэтхъыгъ. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэм изы чIыпIэ ыуасэ шъолъыр­хэм лъэшэу зэращызэтекIырэм Правительствэм ынаIэ тыридзэ­нэу, зэхифынэу къариIуагъ.

Джащ фэдэу псауныгъэм икъэухъумэн ылъэныкъо пштэмэ, апэрэ медицинэ IэпыIэгъум епхыгъэ псэуалъэу атынэу агъэ­нэфэгъагъэм ипроцент 20-р зэрамыухыгъэр, мыщ фытегъэ­псыхьэгъэ программэм къыды­хэлъытагъэхэр шъолъыр 23-мэ зэращамыгъэцэкIагъэр Президентым къыхигъэщыгъ. Iэзэгъу уцхэр ыпкIэ хэмылъэу зэратын фаехэм яфедеральнэ реестрэ игъэпсын аухынышъ, илъэсым ыкIэм нэс Iоф ышIэнэу ригъэ­жьэнэу унашъо къышIыгъ.

Илъэсэу тызыхэтыр имыкIызэ еджапIэхэм зэкIэми Интернетыр аращэлIэн алъэкIынэу зэрэщытыри къэралыгъом ипащэ къыхигъэщыгъ. Арэу щытми, хъытыум емыщэлIэгъагъэхэр щыIэх.

— Ащ пае къэмынэу Интернетыр зыфыпагъэнагъэхэм япроцент 22-мэ, гурытымкIэ лъытагъэу, Урысыем уасэу илъым фэдитIу атыгъ, проценти 6-мэ фэдищ аIахыгъ. Ари зэхэфыгъэн фае, — къыIуагъ Владимир Путиным.

Социальнэ мэхьанэ зиIэ интернет нэкIубгъохэр ыпкIэ хэмылъэу цIыфхэм къаIэкIэхьанхэм фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэр аштэнэу депутатхэми къа­риIуагъ.

БлэкIыгъэ илъэсым фэгъэ­кIотэнхэр зиIэ ипотекэм игъэ­псын нахь Iэрыфэгъу ыкIи къыз­IэкIэгъэхьэгъошIу хъугъэ. Ар къызышъхьэпагъэр, псэукIэ амалэу иIэр нахьышIу зышIыгъэр бэ. Арэу щытми, ащ ыпкъ къикIыкIэ псэупIэхэм ауасэ лъэшэу дэкIоягъ. Къэралыгъор зэрэщытэу пштэмэ, процент 12-кIэ нахь лъапIэ хъугъэ.

— Ипотекэм процентэу къы­щыдэлъытагъэр къызэреIыхы­гъэм ишIуагъэ къэкIуагъ, ау уасэхэр хэпшIыкIэу дэкIоягъэх. КъокIыпIэ Чыжьэр къыбгурэIо, ау Урысыем иевропейскэ лъэныкъо ишъолъырхэм процент 20-30-кIэ къызэращылъэпIагъэр сыдым щыщ. ПсэупIэхэм яшIын ибэдзэршIыпIэ Iофхэр нахьышIу щызышIынхэ предложениехэм тызэдягупшысэн фае, ау мы Iофыгъом монополием пэшIуе­кIорэ къулыкъури хэмыплъэ хъущтэп, — къыIуагъ Владимир Путиным.