Цэй Эдуард: «Къэралыгъом итарихъ ныбжьыкIэхэр егъэгумэкIых»

«ТекIоныгъэм и Диктант» зэратхыщтым фэгъэзэгъэ зэхэщэкIо комитетым мы мафэхэм зэхэсыгъо иIагъ.

Шъолъыр площадкэхэм Iоф­тхьабзэр зэращыкIощтым тегущыIагъэх. ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, муниципалитетхэм ащ фэдэ чIыпIэхэр нахьыбэ ащашIыщтых. Мэфэ заулэм къыкIоцI ахэр зэкIэ агъэнэфэщтых ыкIи «диктантпобеды.рф.» зыфиIорэ сайтым рагъэхьащтых. Iофтхьабзэм хэлэжьэн шIоигъоныгъэ зиIэ пэпчъ ежь нахь къыпэблэгъэ чIыпIэм зыщыхитхэн амал иIэщт.

Гъэсэныгъэм иучреждениеу Адыгеим итхэм ямызакъоу «зэфэшIыгъэ» площадкэхэми Iоф ашIэщт. «ТекIоныгъэм и Диктант» Росгвардием, зыухъу­мэжьынымкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ министерствэхэм ялIыкIохэм атхыщт. БлэкIыгъэ илъэсми Iофтхьабзэм къулыкъушIэхэр хэлэжьэгъагъэх.

ГъэцэкIэнхэм якъэтын ыпэкIэ зэрэщытыгъэм мыгъи фэдэщт. Акциер рагъэжьэфэ упчIэхэри джэуапхэри зы цIыф ылъэгъущтхэп. Анкетэм фэдэу къыдэгъэкIыгъэхэу, затхыщт уахътэм площадкэм щагощыщтых.

— ТекIоныгъэр къызыдахыгъэр илъэс 75-рэ зыщыхъугъэ илъэсым щыIэгъэ акцием къызэригъэлъэгъуагъэмкIэ, тицIыфхэм мы Iоф­тхьабзэм мэхьанэшхо ратыгъ, — къыIуагъ «Историческая память» зыфиIорэ федеральнэ партийнэ проектым АдыгеимкIэ икоординаторэу, республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэ идепутатэу, Урысыем и ЛIы­хъужъэу Цэй Эдуард. — Анахьэу къыхэзгъэщы сшIоигъор мыщ итхын ныбжьыкIэхэр къызэрэхэлажьэхэрэр ары. Ащ къеушыхьаты къыт­кIэхъухьэрэ лIэужхэм къэралыгъом итарихъ зэращымы­гъупшэрэр.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, 2020-рэ илъэсым Iоныгъом и 3-м, «ТекIоныгъэм и Диктант» нэбгырэ миллионым ехъумэ ат­хыгъ. Iофтхьабзэм къэралыгъо 76-рэ къыхэлэжьагъ. Ахэм площадки 151-рэ ащагъэпсыгъ.

Абрэдж Сэтэнай.