Хъулъфыгъэр агъэпщынэщт

Жъалымагъэ хэлъэу псэушъхьэм зэрэдэзекIуа­гъэм фэшI илъэс 30 зыныбжь хъулъ­фы­гъэм уголовнэ Iоф къыфызэIуахыгъ.

Полицием ичIыпIэ отдел уголовнэ Iоф къызэIуихыныр зыщегъэзыем ыуж Тэхъутэмыкъое район прокуратурэм къыIэкIэхьэгъэ материалхэмкIэ следствием уголовнэ Iофыр къызэIуихыгъ.

КъызэратыгъэмкIэ, хъулъ­фыгъэр щылэ мазэм и 2-м мафэм сыхьатыр 3-м адэжь, псэупIэу Яблоновскэм щыриIэ унэм дэжь щытэу, пшъэшъэ цIы­кIури кIэрытэу пневмати­ческэ шхончымкIэ хьэм еуагъ ыкIи ыукIыгъ.

Джырэ уахътэ мы уголовнэ IофымкIэ следственнэ уплъэ­кIунхэр макIох.

(Тикорр.).