Урысыем щыхагъэунэфыкIыгъ

Общественнэ тынхэмкIэ ыкIи званиехэмкIэ Урысые комитетым иэкспертнэ совет иунашъокIэ Нэчэрэзые гурыт еджапIэу N 4-м ипащэу Бэгъ Мариет орденэу «Урысыем ицIыф гъэшIуагъ» зыфиIорэр къыратынэу къагъэлъэгъуагъ.

Мы илъэсым имэкъуогъу мазэ и 12-м Москва мы тын лъапIэр къызыфагъэшъошагъэхэм къащыIэкIагъэхьажьыщт, Мариети ащ къырагъэблэгъагъ.

Орденэу «Урысыем ицIыф гъэшIуагъ» зыфиIорэр общественнэ тын анахь лъапIэу щыт, Урысые Федерацием лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ илъэсыбэм къыкIоцI хэхъоныгъэ езыгъэшIыхэрэм афагъэшъуашэ.

Къыхэгъэщыгъэн фае, Бэгъ Мариет Iоф ышIэныр зыщыригъэжьэгъэ 1987-рэ илъэсым къыщыублагъэу Нэчэрэзые гурыт еджапIэм щэлажьэ, илъэс 33-рэ хъугъэу мыщ Iут, ахэм ащыщэу илъэс 22-м еджапIэм ипащ.

ИIофшIэнкIэ, ицIыф гъэпсыкIэкIэ икъоджэгъухэм, ирайон щыпсэухэрэм яшъхьэкIафэ къылэ­жьыгъ, гъэсэныгъэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным иIахь хэлъ. IофшIагъэу иIэм ифэшъошэ щытхъу тынхэри иIэх – Урысые Федерацием гъэсэныгъэмкIэ иIофышIэ гъэшIуагъ, Адыгэ Республикэм лъэпкъ гъэсэныгъэмкIэ изаслуженнэ IофышI.