Мэлылъфэгъум и 12-р – космонавтикэм и Маф

Адыгэ Республикэм шыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
Космонавтикэм и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Илъэс 60-кIэ узэкIэIэбэжьмэ цIыфлъэпкъым итарихъкIэ хъу­гъэ-шIэгъэшхо къэхъугъагъ – апэрэ космонавтыр космосым быбыгъагъ. Юрий Гагариныр такъикъи 108-рэ космосым зэритыгъэмкIэ дунэе цивилизацием ичэзыукIэ егъэжьагъэ хъугъэ, тихэгъэгу инаукэрэ итехникэрэ гъэхъэгъэшхо зэрашIыгъэр къэнэфагъ.

Тиреспубликэ ис нэбгырэ пэпчъ тичIыпIэгъу цIэрыIоу, СССР-м илетчик-космонавтэу, Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Березовой Анатолий Николай ыкъом рэгушхо. БэмышIэу къэбар гушIуагъо къытлъыIэсыгъ Мыекъуапэ къыщыхъугъэ Арутюн Кивирян космонавтхэр зыщагъэхьазырырэ Гупчэу Ю. А. Гагариным ыцIэкIэ щытым зэраштагъэм фэгъэхьыгъэу. ИщыкIэгъэ шIэныгъэмрэ къулайныгъэхэмрэ ащ ыIэ къыригъэхьанхэмкIэ гъэхъагъэхэр ышIынэу фэтэIо.

ТичIыпIэгъухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Тикосмонавтхэр пчъагъэрэ космосым зэрэбыбыгъэм къыгъэлъагъорэр пшъэрылъ къинхэу, афэмыукIочIынэу тапэкIэ алъытэщтыгъэхэр зэшIопхышъун зэрэплъэкIыщтхэр ары.

Тихэгъэгу икосмонавтикэ иIэ хъугъэ хэбзэ шIагъохэр иIэубытыпIэхэу отраслэр тапэкIи ыпэкIэ зэрэлъыкIотэщтым, Урысыем ихэхъоныгъэ иIахьышIу зэрэхишIыхьащтым тицыхьэ телъ.

Псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, гухэлъышIоу шъуиIэхэр къыжъу­дэхъунэу, Адыгэ Республикэми, Урысыеми яфедэ зыхэлъ текIоныгъакIэхэр шъушIынэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу
КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный