Къэралыгъо къулыкъушIэхэм вакцинэр зыхарагъэлъхьагъ

Коронавирусым пэуцужьырэ вакцинэр зыщахалъхьэрэ чIыпIэхэм етIупщыгъэу Адыгеим Iоф щашIэ. Прививкэр языгъэшIырэ нэбгырэ пчъагъэм хэхъо. Мыекъуапэ пштэмэ, нэбгырэ мини 7-м ехъумэ ар ахалъхьагъ.

Нэбгырэ зырызхэм ямыза­къоу, организациехэм Iоф ащызышIэхэри зэхэтхэу вакцинэр зыхарагъэлъхьанэу къэкIох. Ахэр медикых, социальнэ Iофы­шIэх, кIэлэегъаджэх. Мэлылъфэгъум икъихьэгъум Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ иIофышIэхэм министрэу Мырзэ Джанбэч апэ итэу вакцинациер акIугъ.

— Социальнэ фэIо-фашIэхэр нэбгырабэм афэгъэцэкIэгъэным тиIофшIэн фытегъэ­псыхьагъ. А лъэныкъор къыдыхэплъытэмэ, социальнэ IофышIэхэр ыкIи ахэм анаIэ зытырагъэтыхэрэр анахьэу узым ищынагъо зы­шъхьарытхэм ащыщых. РеспубликэмкIэ социальнэ ухъумэным иIофышIэ 300-мэ вакцинэр ахалъхьагъ, нэбгырэ 832-мэ антителэу япкъы­нэ-лынэ хэлъыр ины, — щыхагъэунэфыкIыгъ министерствэм.

БэмышIэу Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ Сергей Стельмах прививкэр зыхаригъэлъхьагъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, коронавирусым пэуцужьырэ вакцинэр зыщашIырэ къэлэ поликлиникэхэр зыдэщытхэр: урамхэу Жуковскэр, 18, Комсомольскэр, 159-рэ, Чкаловыр, 77-рэ, я 7-рэ переулкэр, 16, Школьнэр, 182-рэ.

Джащ фэдэу мобильнэ пунктхэми Iоф ашIэ. Мэлылъфэгъум и 10-м Гупчэ бэдзэрым дэжь урамэу Гоголым ыцIэ зыхьырэм ылъэныкъокIэ ар къэуцущт (сыхьатыр 10 — 15-м). Паспортыр ыкIи СНИЛС-р зыдэ­пштэнхэ фае.

Iэшъынэ Сусан.