Къоджэ псэупIэхэм къащызэIуахыщт

Адыгеим щыпсэухэрэм адэбз узым пэшIуе­кIонымкIэ IэпыIэгъу къафэхъущт амбулаторнэ гупчэ къафызэIуахыщт.

Джырэ уахътэ гупчакIэм икъы­зэIухын епхыгъэ IофшIэнхэр зэшIуахых. Ар Кощхьэблэ район сымэджэщым щагъэ­псыгъ. Лъэпкъ проектэу «Псауныгъэм» къыдыхэлъытэгъэ программэу «Адэбз узым пэшIуекIогъэныр» зыфиIорэм епхыгъэу псэуалъэр ашIыгъ.

Непэрэ мафэм ехъулIэу сы­мэджэщым компьютернэ томографыкIэ чIагъэуцуагъ, специалистхэр рагъаджэх. АР-м псау­ныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, Адыгэ рес­публикэ клиническэ онколо­гическэ диспансерым иIофышIэхэр Гупчэм кIощтых, ар къы­зэIуахыным зэрэфэхьазырым зыщагъэгъозэщт. Ащ врач­-онкологитIумэ Iоф щашIэщт, къеуалIэхэрэр ауплъэкIущтых, ящы­кIэгъэ IэпыIэгъур арагъэ­гъотыщт.

— Гупчэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр адэбзыр къызщыхагъэщыгъэм къыщегъэжьагъэу мэфэ 14-у къыкIэлъыкIуагъэм сыма­джэм диагнозыр фагъэуцуныр ары. Нэужым ар республикэ онкодиспансерым агъэкIощт. КъызыкIожьыкIэ, диспансерым щылъыплъэщтых, — къыIуагъ АР-м псауныгъэр къэухъумэ­гъэнымкIэ и Министерствэ иот­дел ипащэу Къушъхьэ Саниет.

Специалистхэм къызэраIо­рэмкIэ, гупчэр къызэрэзэIуа­хыгъэм ишIуагъэкIэ, адэбзыр къызэузыгъакIэхэр нахь псын­кIэу къыхагъэщын амал щыIэ хъущт.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, адэбз узым пэшIуекIогъэным епхыгъэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр чанэу зэрэзэхащагъэм ишIуагъэкIэ, 2020-рэ илъэсым мы узым илIыкIыгъэхэм япчъагъэ проценти 7,2-кIэ нахь макIэ хъугъэ.

Абрэдж Сэтэнай.