Командих зэдешIэщт

Урысыем волейболымкIэ изэнэ­къокъу хэлэжьэрэ хъулъфыгъэ ко­мандэхэу апшъэрэ лигэм икупэу «Б-м» хэтхэм язэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щыкIощтых.

Я 5 — 10-рэ чIыпIэхэм афэ­бэнэрэ командэхэр мэлылъфэгъум и 13 – 18-м Адыгэ Респуб­ликэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIэщтых. ЗэIукIэгъухэм команди 6 ащызэнэкъо­къущт.

1. «Динамо-МГТУ»
2. «Дагъыстан»
3. «Тюмень»
4. «Ростов-Волей»
5. «Грозный-2»
6. ЦОП.

— Апэрэ чIыпIи 4-мэ ащыщ къыдэтхын тимурадыгъ, ау «Элвари» тапэ ишъи, финалым тыхэхьагъэп, — къытиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьа­Iэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Павел Зборовскэм. – Илъэс зэнэкъо­къур зетэгъажьэм, апэрэ ешIэгъухэм чIэнагъэхэр ащытшIыгъэх. Ащ къыхэкIэу финалым тынэсыгъэп, медальхэм тафэбэнэн тлъэкIыщтэп.

Спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIощт зэIукIэгъухэм «Динамо-МГТУ-м» ешIэгъуи 5 ащыри­Iэщт. ЗэIукIэгъухэр мафэм сыхьатыр 2-м ыуж ыкIи пчыхьэм рагъажьэхэзэ, волейбол командэхэр зэнэкъокъущтых.