ЗэдешIэгъу шъхьаIэхэм тяжэ

Хэгъэгум игандбол бзылъфыгъэ командэхэу суперлигэм хэтхэр кIэух зэIукIэгъухэм ахэлэжьэщтых.

А 1 – 6-рэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр медальхэм афэбэнэщтых. Я 7 – 12-рэ чIыпIэхэр зыхьыгъэхэр куп шъхьафым щызэнэкъокъущтых.

— ПэшIорыгъэшъ зэIукIэгъу­хэр тыухыгъэх, кIэух ешIэгъухэр тиIэщтых, — къытиIуагъ «АГУ- Адыифым» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Никита Голуб.

Мэлылъфэгъум и 25-м Мыекъо­пэ «АГУ-Адыифыр» къалэу Уфа щыIукIэщт «Уфа-Алисэм». ЯтIо­нэрэ ешIэгъур мэлылъфэгъум и 30-м Мыекъуапэ щыкIощт. ЗэIукIэгъуи 2-мэ текIоныгъэр къащыдэзыхырэ командэр зэнэкъокъум щылъыкIотэщт.

«Луч» Москва «Динамо» Волгоград мэлылъфэгъум и 26-м ыкIи и 30-м дешIэщт.

ЗыцIэ къетIогъэ командэхэр финалым и 1/4-м щызэдешIэщтых, текIоныгъэр къыдэзыхыхэрэр зэнэкъокъум щызэIукIэщтых.