В. Ганчаренкэр тренер шъхьаI

Виктор Ганчаренкэр футбол клубэу «Краснодар» Краснодар итренер шъхьаIэу агъэнэфагъ.

«Краснодар» итренер шъхьаIэу аужырэ илъэсхэм Iоф зышIэгъэ Мурад Мусаевыр ежь ишIоигъоныгъэкIэ иIэнатIэ IукIыжьыгъ.

Мурад Мусаевыр «Краснодар» итренер шъхьаIэу зыщэтым, Урысыем изэнэкъокъу джэрзыр клубым къыщыдихыгъ. «Краснодар» Европэм икубокхэм якъыдэхын хэлэжьагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэхэм «Краснодар» иешIакIохэр арагъэблэгъагъэх.

Виктор Ганчаренкэр Беларусым, Урысыем ащызэлъашIэ. Тренер шъхьаIэу «Кубань» Краснодар, нэмыкIхэм яIагъ. ЦСКА-м итренер шъхьаIэу илъэс заулэрэ Iоф ышIагъ.

«Краснодар» командэ къызэрыкIоп. Виктор Ганчаренкэр IэнэтIакIэм зэрэIухьагъэм фэшI тыфэгушIо, клубым гъэхъагъэхэр ышIынхэу фэтэIо.