Апэ итхэр зэIукIэщтых

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ клубхэу апшъэрэ купым хэтхэм мэлылъфэгъум и 10 – 12-м зичэзыу ешIэгъухэр яIэщтых.

Я 25-рэ зэIукIэгъухэр
10.04
«Ростов» — «Рубин»
«Уфа» — «Ахмат»
«Химки» — «Тамбов»
11.04
«Динамо» — «Урал»
«Локомотив» — «Спартак»
«Шъачэ» — «Зенит»
«Арсенал» — «Краснодар»
12.04
ЦСКА – «Ротор».

Зы мафэм ешIэгъу гъэшIэгъон­хэр щыIэщтых.

«Ростов» — «Рубин», «Локомотив» — «Спартак», «Шъачэ» — «Зенит» нахь къахэтэгъэщых. Москва икомандэхэу «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» апэ итхэм ащыщых. Арэу щытми, «Зенит» ыпэ ишъын зылъэкIыщтыр къэшIэгъуае. «Зенит» «къы­зэплъэкIызэ» лъэкIуатэ, ишъыпкъэу дышъэм фэбанэ.