IофшIэныр агъэлъэшынэу къариIуагъ

Коронавирусым пэшIуекIогъэнымкIэ шъолъыр оперативнэ штабым зэхэсыгъоу иIагъэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъ. Непэрэ мафэхэм ехъулIэу мы лъэныкъомкIэ Iофхэм язытет зыфэдэм ыкIи мы узым ебэныгъэнымкIэ республикэм вакцинациер зэрэщызэхэщагъэм къэзэрэугъоигъэхэр тегущыIагъэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, эпидемиологием ылъэныкъокIэ шъолъырым иIофхэм язытет елъытыгъэу, ыпэкIэ щыIэгъэ режимым къыдыхэлъытэгъэ шапхъэхэр Адыгеим нахь щыгъэ­шъэбэгъэнхэу унашъо ашIыгъ. Ау цIыфхэм нэгуихъохэр аIу­лъынхэ, илъэс 65-м зыныбжь шIокIыгъэхэр ыкIи хэужъыныхьэгъэ уз зиIэхэр яунэхэм арысынхэ фае.

Санитарнэ-эпидемиологическэ шапхъэхэр зэрагъэцакIэ­хэрэр уплъэкIугъэнхэ, ащ епхыгъэу зэфэхьысыжьхэр ренэу шIыгъэнхэ зэрэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

— Коронавирусым зызэриушъомбгъурэмкIэ тиIофхэм язытет джыри къызэрыкIоп. Япсауныгъэ зэрэзэщыкъуагъэм къыхэкIэу госпиталым чIэбгъэгъолъхьан фэе сымаджэхэм япчъагъэ хэхъуагъ. Арышъ, режимым къыдыхэлъытэгъэ шапхъэхэр нахь дгъэшъэбэнхэр джыри жьыIо. Нэгуихъохэр аIулъынхэм ыкIи зыныбжь хэкIотагъэхэр яунэхэм арысынхэм анахьэу шъунаIэ тежъугъэт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.
Мыщ епхыгъэу къэгущыIагъэх АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэ­нымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустемрэ Роспотребнадзорым АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгорднемрэ. КъызэраIуагъэмкIэ, коронавирусыр къызпыхьэгъэ нэбгыри 10 — 12 мафэ къэс респуб­ликэм щагъэунэфы. БлэкIыгъэ тхьамафэм егъэпшагъэмэ, а пчъагъэр нахьыбэ хъугъэ.

Пандемиер къызежьагъэм щыублагъэу (мэлылъфэгъум и 8-м ехъулIэу) шъолъырым щыпсэурэ нэбгырэ 14196-мэ зэпахырэ узыр къахагъэщыгъ. Нэбгырэ 13595-рэ хъужьыгъэ, чэщ-зымафэм 31-рэ хэхъуагъ, зидунай зыхъожьыгъэр — 168-рэ. Джырэ уахътэм нэбгырэ 77-мэ стационар шIыкIэм тетэу яIазэх, реанимацием нэбгыри 8 илъ. Сымаджэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ медицинэм иучреждениехэм ящыкIагъэр зэкIэ аIэкIэлъ.

ПэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр агъэлъэшынхэу, вакцинацием анахьэу анаIэ тырагъэтынэу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къафишIыгъ.
— Коронавирусым зиушъомбгъунымкIэ джыри щынагъо щыI, ащ хэхьэ вирусым иштаммыкIэу къежьагъэхэри. Специалистхэм зэралъытэрэмкIэ мыщ пэуцужьын зылъэкIыщтыр вакцинациер ары. Ар республикэм щыпсэухэрэм къагурыIоным ыкIи врачхэм къаIорэм диштэу вакцинэр зыхарагъэлъхьаным мэхьанэшхо иI, — къыхигъэ­щыгъ КъумпIыл Мурат.

Вакцинациер зыщакIун алъэ­кIыщт чIыпIэ 32-рэ Адыгеим къыщызэIуахыгъ. Иммунизацием къыхиубытэрэр нахьыбэ шIыгъэ­ным фэшI мобильнэ пунктхэм Iоф ашIэнэу рагъэжьагъ. Вакцинацием иапэрэ уцугъо нэбгырэ 16748-мэ акIугъ, зэрэпсаоу зыхалъхьагъэр мин 11,6-м шIокIы. «Спутник V» зыфиIорэм идозэ мин 23,2-м ехъу респуб­ликэм къыIэкIэхьагъ, процент 72-р агъэфедэгъах.

— ЦIыфхэм диспансеризациер акIуным, планым къыдыхэлъытагъэу операциехэр афа­шIынхэм, нэмыкI Iофтхьабзэхэм шъунаIэ атежъугъэт. ШIуагъэ къытэу чIыпIэхэм IофшIэныр ащызэхашъущ, — къыIуагъ кIэухым КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.